Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Predpisy súvisiace s vypracovaním a odovzdaním záverečných prác

Postup odovzdávania záverečných (bakalárskych, diplomových. dizertačných) prác na STU do AIS

 

Vypracovanie a obhájenie záverečnej práce v anglickom jazyku

So súhlasom dekana môže byť záverečná práca napísaná a obhajovaná aj v anglickom jazyku (Študijný poriadok STU, čl. 18, bod 3). V takom prípade je jej súčasťou resumé v štátnom jazyku v rozsahu spravidla 10 % rozsahu záverečnej práce a abstrakt v štátnom jazyku.

Záverečná práca vypracovaná  v anglickom jazyku musí mať  zadanie a posudky v anglickom jazyku a obhajoba tiež musí byť uskutočnená v anglickom jazyku.

Študent vypíše žiadosť o súhlas s vypracovaním záverečnej práce v anglickom jazyku a zabezpečí vyjadrenie a podpis vedúceho práce a garanta študijného programu, následne žiadosť doručí svojej referentke/referentovi na PGO najneskôr 4 týždne pred termínom odovzdávania prác

Žiadosť o súhlas s vypracovaním záverečnej práce v AJ