Prejsť na obsah
Dekanát FEI STU

Ing. Kosinohová Alena
tel.: 02 602 91 440
e-mail: alena.kosinohova [at] stuba.sk

Jana Nekanovičová
tel.: 02 602 91 255
e-mail: jana.nekanovicova [at] stuba.sk

Monika Satková
tel.: 02 602 91 675
e-mail: monika.satkova [at] stuba.sk

Mgr. Monika Fetty
tel.: 02 602 91 245
e-mail: monika.fetty [at] stuba.sk

Viera Uhrincová
tel.: 02 602 91 282
e-mail: viera.uhrincova [at] stuba.sk

Věra Babilia - pokladňa
tel.: 02 602 91 291
e-mail: vera.babila [at] stuba.sk

 • realizácia všetkých účtovných operácií týkajúcich sa činnosti fakulty,
 • sledovanie a evidencia čerpania prostriedkov podľa jednotlivých úloh podnikateľskej činnosti,
 • spracovanie účtovných dokladov pri ukončených prácach v rámci podnikateľskej činnosti,
 • evidencia príjmov a výdavkov (faktúr, miezd, cestovných príkazov) týkajúcich sa realizovaných projektov podľa pokynov poskytovateľov v účtovníctve fakulty, zväčša v samostatnej analytickej evidencii, na príslušné kódy zdrojov, skupiny výdavkov a ich úhrada z účtov uvedených v zmluvách s príslušnými poskytovateľmi,
 • zabezpečovanie peňažných a ceninových služieb pokladne fakulty,
 • vykonávanie daňovej kontroly účtovných dokladov, spracovanie daňových výstupov za fakultu v zmysle platnej legislatívy,
 • vypracovanie ročných a štvrťročných finančných a účtovných uzávierok,
 • vypracovanie kompletnej riadnej ročnej účtovnej závierky vrátane poznámok k účtovnej závierke,
 • spolupráca pri audítorskom overovaní ročnej účtovnej závierky,
 • vypracovanie Výročnej správy o hospodárení fakulty,
 • vypracovanie štatistiky z účtovnej evidencie,
 • komunikácia s príslušnými subjektmi v mene fakulty.