Prejsť na obsah
Dianie na FEI
Na konci júna 2011 bude opäť udelených 5 cien pre najlepšie bakalárske práce zamerané na jadrovú energetiku pre poslucháčov 3. ročníka FEI STU, študijný program Elektroenergetika. Rozhodovať bude komisia pre obhajoby bakalárskych prác na Ústave jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť, a.s. aj v tomto roku ocení päť najlepších bakalárskych prác, ktoré sa venujú jadrovej energetike. Ich autormi sú študenti 3. ročníka Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity, študijný program elektroenergetika so zameraním na jadrovú energetiku. Predsedovia štátnicových komisií a zástupca spoločnosti JAVYS vyberajú práce na základe výsledkov na bakalárskom projekte a kvalite obhajoby. Cena JAVYS za jadrový program je spojená s finančnou odmenou.

Týmto projektom chce spoločnosť JAVYS napomôcť k zvýšeniu záujmu študentov o jadrovú energetiku a kvalitnej príprave absolventov, ktorí budú odborne pripravení na prácu v tejto oblasti a zároveň vychovať odborníkov pre budúcu prevádzku jadrových elektrární a iných jadrových zariadení.

Odbory zamerané na jadrovú energetiku majú perspektívu do budúcnosti či už v súvislosti s vyraďovaním blokov VVER-440 v Jaslovských Bohuniciach, likvidáciou jadrovej elektrárne A1 a s neustále sa zvyšujúcimi kvalifikačnými požiadavkami i na proces nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Výstavba, prevádzka, údržba i likvidácia jadrových elektrární je spojená s množstvom technických problémov, ktoré je schopný riešiť len kvalifikovaný personál. Vysoká úroveň zamestnancov spoločností, ktoré prevádzkujú a vyraďujú jadrové zariadenia, ako aj príslušných inžinierskych a výskumných pracovísk i pracovníkov dozoru nad jadrovou bezpečnosťou podmieňuje bezpečnú, ekologickú a ekonomicky efektívnu prevádzku slovenských jadrových zariadení.

V minulom roku sa autori ocenených prác venovali nasledovným témam: Radiačné poškodenie konštrukčných materiálov jadrových zariadení, Vplyv rádiologických parametrov na výstupné charakteristiky procesu vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky, Simulácia prúdenia v subkanále palivovej kazety, Nakladanie s materiálmi vzniknutými v procese vyraďovania jadrových zariadení z prevádzky a Nedeštruktívne techniky pre výskum materiálov novej generácie jadrových reaktorov.

V jadrovej energetike sú spravidla väčšie nároky na pracovníkov ako v iných odboroch. Študenti tak majú možnosť získať cez kvalitné štúdium a za študijné výsledky i zaujímavé finančné ocenenie. Cenu JAVYS za jadrový program si úspešní riešitelia prevezmú na tohtoročných bakalárskych promóciách FEI STU.