Prejsť na obsah
Dianie na FEI


FEI STU v Bratislave protestuje proti pripravovanej novele VŠ zákona. Podporné stanovisko k protestom vyjadrilo vedenie FEI STU aj Akademický senát FEI STU. 

V akademickom svete rezonuje debata o novele vysokoškolského zákona. Sme toho názoru, že rozpútaná diskusia a vlna nesúhlasu majú svoje opodstatnenie. Preto plne podporujeme stanovisko rektora STU, Olivera Moravčíka, ktorý sa na adresu novely vyjadril takto: „Predloženú novelu zákona považujem za návrh, ktorý nerieši základné problémy nášho vysokého školstva. Navyše v nej konštatujem viaceré neodôvodnené zásahy do akademických slobôd, znovunadobudnutých po roku 1989, pričom niektoré silne diskutované detaily považujem za zástupné a odpútavajúce pozornosť akademickej obce Slovenska.“

Rektor STU postavil svoje stanovisko na piatich bodoch, v ktorých zreteľne komunikuje príčiny, prečo sa s novelou VŠ zákona nedá súhlasiť. Váženej akademickej obci, študentom aj pedagógom odporúčame prečítať si celú argumentáciu. 

Petícia aj protest 

Predložená novela VŠ zákona vyvolala vlnu nesúhlasu a aktivizovala akademickú aj študentskú obec. V rámci vyjadrenia záporného stanoviska sú pripravené dve akcie – petícia, aj protest. 

Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského, Rada vysokých škôl a Študentská rada vysokých škôl s podporou Klubu dekanov spustili petíciu za zachovanie akademickej samosprávy na vysokých školách. Petícia podporuje zmysluplné reformy, zásadne však odmieta predložený návrh novely vysokoškolského zákona, pretože obmedzuje akademické slobody a dáva nebezpečné právomoci politickým nominantom. 

Na 16. novembra 2021 organizuje UK s podporou STU, EU a hlavných vysokoškolských reprezentácií SRK, RVŠ a ŠRVŠ „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“

Viac informácii a detailov nájdete na adrese STU.

Text budeme aktualizovať.