Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a  2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Elektrotechnika
    na Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v  študijnom odbore  Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.9   Elektrotechnika, prípadne 5.2.13 Elektronika).

Ďalšie kritériá:

- prax v pedagogickom procese minimálne 10 rokov,

- skúsenosti s vedením individuálnych projektov študentov,

- špecializácia na oblasť elektronických prvkov a obvodov, mikroradičov, výkonnej     rádioelektroniky a audiotechniky,

- pôsobenie v pedagogickom procese so zameraním na zvukovú techniku a na spracovanie signálov,

- implementácia získaných poznatkov do pedagogického procesu,

- priemerná znalosť anglického jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.5.2020 

Ponúkaný plat (tarifný):  1.176,-  €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Matematika                                                                                na Ústav informatiky a matematiky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v  študijnom odbore  Matematika (v zmysle právnych predpisov  platných  do  31.8.2019  v  študijnom  odbore  9.1.1  Matematika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- odborná prax minimálne 15 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety : Matematika 1, Matematika 2, Rýchle algoritmy, Lineárna algebra 1 a Teória kódovania,

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Matematiky,

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.6.2020 

Ponúkaný plat (tarifný):  1.119,50  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného  asistenta   pre  študijný odbor Elektrotechnika                                                                na  Ústav elektrotechniky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v  študijnom odbore  Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných  do 31.8.2019  v študijnom odbore  5.2.9  Elektrotechnika, prípadne 5.2.10 Teoretická elektrotechnika. 

Ďalšie kritériá:

- prax v odbore minimálne 10 rokov,

- zameranie na predmety: Elektrotechnika 1, 2, 3, Elektromagnetické pole,

- publikačná činnosť v odbore,

- znalosť svetového jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.6.2020 

Ponúkaný plat (tarifný):  1.098,-  €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného asistenta  pre študijný odbor  Informatika                                                                              na Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií  FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie  III. stupňa študijnom odbore  Informatika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore  5.2.15  Telekomunikácie).

Ďalšie kritériá :

- prax v odbore minimálne 20 rokov,

- prax v odbore so zameraním na: Spracovanie multimédií, Architektúru informačných systémov,

- aktívna znalosť jedného svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.4.2020 

Ponúkaný plat (tarifný):  1.272,-  €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

Podmienky podania prihlášky:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr  do 12. marca 2020  na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava. 

V  prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní. 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU. 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.  

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

d e k a n

V Bratislave 18.2.2020