Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Ani najlepší odborník si v súčasnosti nevystačí iba so svojimi technickými vedomosťami. Zamestnávatelia vyžadujú, aby dobrý profesionál vedel aj kompetentne komunikovať.

Viete

 • ako vyjadriť svoj názor, aby ste neurazili?

 • že v diskusii treba aj počúvať svojho partnera?

 • ako komunikovať s ľuďmi z iného kultúrneho prostredia?

 • čím sa odlišuje formálny list (email) od neformálneho?

Uvedomujete si, že pravopisné chyby poškodia nielen Váš obraz, ale i obraz Vašej firmy?

Týmito a ďalšími otázkami sa zaoberá predmet Manažment komunikácie, ktorý sa otvára v letnom semestri akademického roku 2010/11, v rámci povinne voliteľných humanitných predmetov 1. ročníka bakalárskeho štúdia. Týždenný rozsah výučby je 1 hodina prednášok a 2 hodiny cvičení. Predmet je ukončený klasifikovaným zápočtom a získaním 3 kreditov.

Stručná osnova predmetu:

 • Definovanie pojmu komunikácia, typy a zložky komunikácie, rôzne štýly a stratégie komunikácie,

 • verbálna a neverbálna komunikácia, ústna a písomná komunikácia, aktívne počúvanie,

 • diplomacia, komunikácia naprieč kultúrami,

 • kritika versus spätná väzba, riešenie konfliktu, komunikácia v podniku,

 • profesionálne telefonovanie,

 • oficiálna korešpondencia, špecifiká elektronickej písomnej komunikácie,

 • štruktúrovaný životopis Europass, motivačný list,

 • typické chyby študentov v písomnom prejave, štruktúra, úprava, písanie odborného textu, abstraktu, práca s textom,

 • autorské právo, plagiátorstvo a spôsoby citovania.

Bližšie informácie môžete získať aj od svojich učiteľov na Katedre jazykov.

Ak máte záujem zapísať si Manažment komunikácie na letný semester namiesto už zapísaného humanitného predmetu (Filozofia, História a filozofia techniky, Politológia, Bankovníctvo a burzy), navštívte najneskôr do 15. decembra Pedagogické oddelenie fakulty.