Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 Vážená pani / vážený pán,

 

predseda AS FEI STU si Vás dovoľuje pozvať na zasadnutie Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ktoré sa uskutoční on-line formou

 

dňa 12. júla 2022 o 13.00 hod.

Program:

  1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice
  2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
  3. Aktuálne otázky FEI
  4. Prerokovanie a schvaľovanie Rozpočtu FEI STU na rok 2022
  5. Rôzne
  6. Záver

Zo zasadania bude realizovaný živý prenoslink: https://youtu.be/vjFqDcMQC84 

 

 

                                                 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., v.r.
                                                         predseda AS FEI STU