Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 Vážená pani/pán,

 

dovoľujem si vás pozvať na zasadnutie Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ktoré sa uskutoční

 

dňa 16. marca 2021  o 14.00 hod.

Program:

  1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice
  2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU
  3. Aktuálne otázky FEI
  4. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU pre akademický rok 2021/2022
  5. Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU pre akademický rok 2021/2022
  6. Investičná akcia vyžadujúca čerpanie dotačných zdrojov pred schválením rozpočtu FEI STU
  7. Rôzne
  8. Záver

 

Zo zasadania bude realizovaný živý video prenos, link:  https://youtu.be/8XLtj1GhXyI

 

 

 

 

                                                 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., v.r.
                                                           predseda AS FEI STU