Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 Vážený pán/pani,

 

predseda AS FEI STU si Vás dovoľuje pozvať na zasadnutie Akademického senátu Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ktoré sa uskutoční

 

dňa 22. júna 2021 o 14.00 hod.

Program:

  1. Otvorenie, privítanie hostí, schválenie programu, skrutátorov a overovateľov zápisnice.
  2. Schválenie zápisnice z predchádzajúceho zasadnutia AS FEI STU.
  3. Aktuálne otázky FEI.
  4. Prerokovanie a schvaľovanie Rozpočtu FEI STU na rok 2021.
  5. Schvaľovanie zloženia volebnej komisie a Harmonogramu doplňujúcich volieb do ŠČ AS STU na funkčné obdobie 23.05.2019-22.05.2023.
  6. Rôzne.
  7. Záver.

 

 

Zo zasadania bude realizovaný živý video prenoslink: https://youtu.be/_3twLR0LJ1g

 

 

 

 

                                                 prof. Ing. Peter Hubinský, PhD., v.r.
                                                         predseda AS FEI STU