Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Pri príležitosti 25. výročia havárie 4. bloku JE Černobyľ vznikla myšlienka usporiadať vedeckú expedíciu s cieľom navštíviť oblasť postihnutú haváriou Černobyľskej JE.

Počas expedície by sa mali vykonať in-situ merania sumárnych dávkových príkonov, ako aj kvantifikovať príspevky vybraných rádionuklidov pochádzajúcich z havarovanej JE. Predbežne je plánovaná návšteva samotnej Černobyľskej JE (čo je dostupné), mestečka Pripiať, zóny „odčuždenia" vrátane najťažšie postihnutého okolia ČJE „red forest". V navštívených miestach máme v pláne vykonať merania dávkových príkonov s dokumentovaním polohy meraného miesta pomocou GPS. Na vybraných miestach sa budeme snažiť vykonať merania in-situ gama spektrometrom. Na merania sumárnych dávkových príkonov by mali byť použité vlastné prenosné meracie zariadenie. Naším zámerom je odobrať vzorky pôdy, rastlín a exkrementov voľne žijúcich zvierat a v navštívených miestach vykonať merania na zariadeniach Medzinárodného Černobyľského Centra v mestečku Slavutič. U vybraných vzoriek budú vykonané α spektrometrické merania na posúdenie prítomnosti transuránov v životnom prostredí.

Termín expedície: 11. až 17. 9. 2011

Predpokladaný počet účastníkov je 35, vrátane študentov. Financovanie pre svojich členov by mala zabezpečiť SNUS (dopravu a ubytovanie) a čiastočne vysielajúce organizácie, resp. účastníci sami (ostatné náklady). Ubytovanie počas celej expedície bude v hoteli Evropejskaja v Slavutiči.

Vedúci expedície a kontaktná osoba: doc. Ing. Ján Haščík, PhD. z Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU (jan.hascik [at] stuba.sk).

Uzávierka prihlášok: 15. 7. 2011.

V prípade vysokého záujmu vyberie účastníkov komisia v zložení (doc. Ján Haščík - vedúci expedície, Ing. Vladimír Míchal - vedúci sekcie SNUS: Likvidácia JE a nakladanie s RAO a prof. Vladimír Slugeň - predseda SNUS a riaditeľ UJFI.