Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Po sčítaní hlasov a oboznámení kandidátov s výsledkami volieb kandidáta na dekana FEI STU, ktoré sa konali dňa 9. 11. 2010, sa pred uzavretím protokolu objavila nová skutočnosť, ktorá vyplynula z telefonického oznámenia jedného z kandidátov predsedovi zamestnaneckej komory. Zmyslom oznámenia bolo, že v čase hlasovania pri voľbe kandidáta na funkciu dekana Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave na funkčné obdobie rokov 2011-2015 jeden z členov AS FEI nemal platný mandát, čím vzniklo podozrenie, že došlo k neplatnému hlasovaniu. Z tohto dôvodu volebná komisia pozastavuje overenie výsledkov volieb až do doriešenia celého prípadu.