Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1, a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Kybernetika na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický  titul  docent  alebo vedecko-výskumný titul PhD. v študijnom odbore Kybernetika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 9.2.7  Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

  • odborná prax minimálne 13 rokov,
  • implementácia získaných výsledkov a vedomostí v pedagogickom procese a inovácií v praxi,
  • aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,
  • schopnosť vyučovať predmety Riadenie nelineárnych systémov, Dynamika elektrizačných systémov a predmety doktorandského štúdia v Kyberentike,
  • znalosť anglického jazyka,

Predpokladaný termín nástupu: od 15.09.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.119,50 €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

Všeobecné predpoklady a iné kritériá:

splnenie  Kritérií  na  habilitácie  docentov  a inaugurácie  profesorov  na   FEI STU, schválených  Vedeckou radou STU 22.2.2021, s účinnosťou od 25.2.2021 (zverejnené na https://www.fei.stuba.sk/sk/veda-a-vyskum/habilitacie-a-inauguracie )

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

splnenie vyššie uvedených Kritérií na  habilitácie docentov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie  docenta.

Podmienky podania prihlášky:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na habilitácie docentov a inaugurácie profesorov na FEI STU, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr  do  19. augusta 2022  na adresu: FEI STU, Oddelenie ľudských zdrojov,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

 

V Bratislave, 22.04.2022

 

v.r. prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

d e k a n

 

  • Oznam o výsledku VK na obsadenie 1 funkčného miesta docenta