Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1, a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

 • 1 funkčného miesta profesor  pre študijný odbor Kybernetika na Ústave automobilovej mechatroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický titul profesor v študijnom odbore Kybernetika (alebo v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.16 Mechatronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

 • minimálne 21 rokov praxe v odbore,
 • vedecko-výskumná aktivita v odbore,
 • vedenie projektov VVČ,
 • aktívna publikačná činnosť vo vedeckých karentovaných časopisoch a na medzinárodných konferenciách,
 • schopnosť vyučovať predmety z oblasti mechaniky: modelovanie mechanických a multifyzikálnych systémov a metódy konečných prvkov,
 • znalosť anglického jazyka,
 • organizačné schopnosti (vedenie výskumného kolektívu, organizácia konferencií).

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.473,50 €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika na Ústave elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

Vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných  do 31.8.2019  v študijnom  odbore 5.2.30  Elektroenergetika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

 • pedagogická a výskumná činnosť v odbore minimálne 10 rokov,
 • aktívna publikačná činnosť na medzinárodných vedeckých konferenciách a v karentovaných vedeckých časopisoch,
 • schopnosť vyučovať predmety študiného programu Elektrotechnika a Elektroenergetika so zameraním na Bezpečnosť elektrických zariadení, Elektrotechnické materiály, Technológie v elektoenergetike, Metalické a optické vodiče a káble,
 • vedenie záverečných bakalárskych a diplomových prác z oblasti Elektrotechniky a Elektroenergetiky,
 • skúsenosť s riešením vedecko-výskumných projektov,
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
 • znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.455,- €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika na Ústave jadrového
   a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

Vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných  do 31.8.2019  v študijnom  odbore 5.2.48  Fyzikálne inžinierstvo,  prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

 • pedagogická a výskumnícka prax minimálne 20 rokov,
 • aktívna publikačná činnosť v karentovaných vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách,
 • znalosti pre výučbu a výskum v oblasti termomechaniky, kvantovej mechaniky, fyziky tuhých látok a fyziky všeobecne,
 • skúsenosti s modelovaním a simuláciami v oblasti prestupu tepla a kvantovej teórie tuhých látok,
 • záverečné a diplomové práce v odboroch (študijných programoch) Fyzikálne inžinierstvo, Elektrotechnika, prípadne v iných príbuzných odboroch (študijných programoch),
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
 • jazykové znalosti – anglický jazyk aktívne.

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.367,- €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika na Ústave jadrového
   a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

Vedecko-pedagogický titul docent alebo vedecký kvalifikačný stupeň IIa v odbore Elektrotechnika
(v zmysle právnych predpisov platných  do 31.8.2019  v študijnom  odbore 5.2.48  Fyzikálne inžinierstvo,  prípadne v príbuznom študijnom odbore)

Ďalšie kritériá:

 • pedagogická a výskumnícka prax minimálne 20 rokov,
 • aktívna publikačná činnosť v karentovaných vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách,
 • znalosti pre výučbu a vvýskum v oblasti elektrónovej štruktúry látok, počítačovej fyziky, modelovania a simulácií fyzikálnych procesov, v oblasti kvantovej optiky a všeobecne fyziky,
 • skúsenosti s výpočtovou materiálovou vedou z oblasti fyziky tuhých látok, fyziky rozhraní a molekulových systémov,
 • záverečné a diplomové práce v odboroch (študijných programoch) Fyzikálne inžinierstvo, Elektrotechnika, prípadne Aplikovaná informatika, Fyzika, resp. v iných príbuzných odboroch (študijných programoch),
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
 • jazykové znalosti – anglický jazyk aktívne.

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.367,- €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika na Ústave jadrového
   a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

Vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných  do 31.8.2019  v študijnom  odbore 5.2.48  Fyzikálne inžinierstvo,  prípadne v príbuznom študijnom odbore), alebo ukončenie 3. stupňa štúdia v  relevantnom študijnom programe.

Ďalšie kritériá:

 • pedagogická a výskumnícka prax minimálne 10 rokov po získaní titulu PhD.,
 • aktívna publikačná činnosť v karentovaných vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách,
 • znalosti pre výučbu a výskum v oblasti fyziky, aplikovanej optiky, fotonických kryštálov a metamateriálov, biofyziky a bioelektroniky,
 • experimentálne skúsenosti so stanovovaním vlastností tenkých vrstiev,
 • záverečné a diplomové práce v odboroch (študijných programoch) Fyzikálne inžinierstvo, Elektrotechnika, prípadne v iných príbuzných odboroch (študijných programoch),
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
 • jazykové znalosti – anglický jazyk aktívne.

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.261,- €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika na Ústave jadrového
   a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

Vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných  do 31.8.2019  v študijnom  odbore 5.2.48  Fyzikálne inžinierstvo,  prípadne v príbuznom študijnom odbore), alebo ukončenie 3. stupňa štúdia v  relevantnom študijnom programe.

Ďalšie kritériá:

 • pedagogická a výskumnícka prax minimálne 10 rokov po získaní titulu PhD.,
 • aktívna publikačná činnosť v karentovaných vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách,
 • znalosti pre výučbu a výskum v oblasti fyziky, jadrovej fyziky a techniky, experimentálnych metód analýzy materiálov a počítačových simulácií v materiálovom výskume,
 • experimentálne skúsenosti so spektroskopickými metódami analýzy materiálov (röntgenová fluorescenčná spektroskopia, Mössbauerova spektroskopia) a skúsenosti v oblasti Monte-Carlo simulácií v jadrovej fyzike,
 • záverečné a diplomové práce v odboroch (študijných programoch) Fyzikálne inžinierstvo, Elektrotechnika, prípadne v iných príbuzných odboroch (študijných programoch),
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
 • jazykové znalosti – anglický jazyk aktívne.

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.261,- €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický  titul  docent  alebo vedecký kvalifikačný stupeň Iia v odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.13  Elektronika), alebo úspešné ukončenie 3. Stupňa štúdia v študijnom programe Elektrotechnika resp. Elektronika.

Ďalšie kritériá:

 • minimálna prax 10 rokov z toho minimálne päťročná prax vo vedení prednášok a cvičení,
 • implementácia získaných výsledkov a nových poznatkov v pedagogickom procese a pri inovácií v praxi,
 • aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,
 • špecializácia na oblasť charakterizácie výkonových elektronických štruktúr, prvkov a systémov s podporou elektrotepelných medelov,
 • znalosť anglického jazyka,

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.321,50 €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický  titul  docent  alebo vedecký kvalifikačný stupeň Iia v odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.13  Elektronika), alebo úspešné ukončenie 3. Stupňa štúdia v študijnom programe Elektrotechnika resp. Elektronika.

Ďalšie kritériá:

 • minimálna prax 10 rokov z toho minimálne päťročná prax vo vedení prednášok a cvičení,
 • implementácia získaných výsledkov a nových poznatkov v pedagogickom procese a pri inovácií v praxi,
 • aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,
 • špecializácia na oblasť návrhu a testovania analógových integrovaných obvodov,
 • znalosť anglického jazyka,

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.288,- €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický  titul  docent  alebo vedecký kvalifikačný stupeň Iia v odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.13  Elektronika), alebo úspešné ukončenie 3. Stupňa štúdia v študijnom programe Elektrotechnika resp. Elektronika.

Ďalšie kritériá:

 • minimálna prax 10 rokov z toho minimálne päťročná prax vo vedení prednášok a cvičení,
 • implementácia získaných výsledkov a nových poznatkov v pedagogickom procese a pri inováciách v praxi,
 • aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,
 • špecializácia na oblasť charakterizácie výkonových elektronických štruktúr, prvkov a systémov, a analýza vplyvu na ich spoľahlivosť,
 • znalosť anglického jazyka,

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.321,50 €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický  titul  docent  alebo vedecký kvalifikačný stupeň Iia v odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 5.2.13  Elektronika), alebo úspešné ukončenie 3. Stupňa štúdia v študijnom programe Elektrotechnika resp. Elektronika.

Ďalšie kritériá:

 • minimálna prax 10 rokov z toho minimálne päťročná prax vo vedení prednášok a cvičení so zameraním na oblasť optoelektroniky, fotoniky a optických komunikačných systémov,
 • implementácia získaných výsledkov a nových poznatkov v pedagogickom procese a pri inovácií v praxi,
 • aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,
 • špecializácia progresívnych fotonických a senzorických štruktúr pre rôzne elektronické systémy podporená modelovaním a simuláciou,
 • znalosť anglického jazyka,

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.261,- €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Kybernetika na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický  titul  docent  alebo vedecko-výskumný titul PhD. v študijnom odbore Kybernetika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 9.2.7  Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 12 rokov,
 • implementácia získaných výsledkov a vedomostí v pedagogickom procese a inovácií v praxi,
 • aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,
 • schopnosť vyučovať predmety Riadenie robotických manipulátorov, Udalostné systémy a predmety doktorandského štúdia v Kyberentike,
 • znalosť anglického jazyka,

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.200,50 €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Kybernetika na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický  titul  docent  alebo vedecko-výskumný titul PhD. v študijnom odbore Kybernetika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 9.2.7  Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 20 rokov,
 • implementácia získaných výsledkov a vedomostí v pedagogickom procese a inovácií v praxi,
 • aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,
 • schopnosť vyučovať predmety Riadiace systémy,  Databázy a vizualizácia a predmety doktorandského štúdia v Kybernetike,
 • znalosť anglického jazyka,

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.187,- €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Kybernetika na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický  titul  docent  alebo vedecko-výskumný titul PhD. v študijnom odbore Kybernetika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 9.2.7  Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 12 rokov,
 • implementácia získaných výsledkov a vedomostí v pedagogickom procese a inovácií v praxi,
 • aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,
 • schopnosť vyučovať predmety Vnorené riadiace systémy, Lietajúce robotické systémy a predmety doktorandského štúdia v Kyberentike,
 • znalosť anglického jazyka,

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.119,50 €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Kybernetika na Ústave robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

vedecko-pedagogický  titul  docent  alebo vedecko-výskumný titul PhD. v študijnom odbore Kybernetika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 9.2.7  Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 11 rokov,
 • implementácia získaných výsledkov a vedomostí v pedagogickom procese a inovácií v praxi,
 • aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,
 • schopnosť vyučovať predmety Modelovanie a riadenie systémov, Adaptívne riadenie a predmety doktorandského štúdia v Kyberentike,
 • znalosť anglického jazyka,

Predpokladaný termín nástupu: od 01.12.2022

Ponúkaný plat (tarifný): 1.098,- €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

Všeobecné predpoklady a iné kritériá:

splnenie  Kritérií  na  habilitácie  docentov  a inaugurácie  profesorov  na   FEI STU, schválených  Vedeckou radou STU 22.2.2021, s účinnosťou od 25.2.2021 (zverejnené na https://www.fei.stuba.sk/sk/veda-a-vyskum/habilitacie-a-inauguracie )

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

splnenie vyššie uvedených Kritérií na  habilitácie docentov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie  docenta.

Podmienky podania prihlášky:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na habilitácie docentov a inaugurácie profesorov na FEI STU, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr  do  04. novembra 2022  na adresu: FEI STU, Oddelenie ľudských zdrojov,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov  o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

 

V Bratislave, 22.04.2022

 

 

 

v.r. prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

d e k a n

 

 • Oznam o výsledku VK na obsadenie 1 funkčného miesta profesora a 13 funkčných miest docentov