Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, ods. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

   

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor

         Elektrotechnika na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU

 

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore Fyzika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 4.1.4 Kvantová elektronika a optika) alebo v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo).

Ďalšie kritériá:

- minimálne 15 rokov praxe v odbore,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore s primeranými publikačnými výstupmi,

- schopnosť výučby v predmetoch: Fyzika, Aplikovaná optika, Fotonické kryštály a metamateriály,

- vedenie záverečných bakalárskych a diplomových prác v odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo), - schopnosť viesť, resp. riešiť výskumné projekty,

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka

Predpokladaný termín nástupu: od 1.1.2020

Ponúkaný plat (tarifný): 1.091,- €

Poznámka: Uvedený ponúkaný tabuľkový základný tarifný plat zodpovedá minimálnym  kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

Podmienky podania prihlášky:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 14. novembra 2019 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to pre vyhlasovateľa výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, ILKOVIČOVA 3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU. Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec , v.r.

d e k a n

V Bratislave, 28.10.2019