Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (ďalej len FEI STU) zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta :

 • riaditeľ/-ka Ústavu automobilovej mechatroniky FEI STU,
 • riaditeľ/-ka Ústavu elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU,
 • riaditeľ/-ka Ústavu elektroniky a fotoniky FEI STU,
 • riaditeľ/-ka Ústavu elektrotechniky FEI STU,
 • riaditeľ/-ka Ústavu informatiky a matematiky FEI STU,
 • riaditeľ/-ka Ústavu jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU,
 • riaditeľ/-ka Ústavu robotiky a kybernetiky FEI STU,
 • riaditeľ/-ka Ústavu multimediálnych informačných a komunikačných technológií FEI STU,
 • riaditeľ/-ka Inštitútu komunikácie a aplikovanej lingvistiky FEI STU,
 • riaditeľ/-ka Technologického inštitútu športu FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa,
 • vedecko-pedagogický titul profesor alebo docent (alebo ekvivalent titulu v zahraničí) v odbore, ktorého rozvoj zabezpečuje daný ústav alebo v príbuznom odbore, avšak táto podmienka sa nevyžaduje na obsadenie miesta riaditeľa/-ky uvedených inštitútov.

Ďalšie predpoklady: všeobecná prax minimálne 5 rokov vo vysokoškolskej inštitúcii, riadiaca prax minimálne 3 roky preukázaná pôsobením vo funkcii dekana, prodekana, predsedu Akademického senátu, vedúceho zamestnanca alebo jeho zástupcu. Znalosť aspoň jedného svetového jazyka (stupeň B1 alebo B2). Zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie uchádzača.

Význam predpokladov pri rozhodovaní: splnenie kvalifikačných predpokladov a riadiacej praxe je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie riaditeľa/-ky ústavu/inštitútu.

Termín nástupu: 1.5.2019

Forma výberového konania: ústny pohovor.

Žiadosť uchádzača o zaradenie do tohto výberového konania musí obsahovať:

 • Profesijný životopis – Europass,
 • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a praxi a o získaní požadovaného vedecko-pedagogického titulu (nevyžaduje sa pre uchádzačov z STU v Bratislave),
 • originál čestného vyhlásenia o spôsobilosti uchádzača na právne úkony a originál čestného vyhlásenia o bezúhonnosti uchádzača,
 • bibliografiu vlastných prác a zoznam ohlasov na publikácie a odbornú činnosť,
 • uchádzačom podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení:

„V zmysle  Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov, najmä meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu,  e-mail a telefónne číslo, vzdelanie, prevádzkovateľom FEI STU uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla odovzdaním vyššie uvedenému prevádzkovateľovi v tlačenej forme, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. 

Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania, osobné údaje sa nebudú zverejňovať. 

Beriem na vedomie že súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracúvané len po dobu trvania súhlasu  do jeho odvolania (do doby vrátenia dokumentov obsahujúcich osobné údaje predložených k výberovému konaniu), alebo  maximálne po dobu 12 mesiacov odo dňa jeho udelenia, následne budú osobné údaje zlikvidované. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov na https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/podmienky-ochrany-sukromia-na-stu.html?page_id=12121. Pre prípad, že som poskytol osobné údaje inej osoby, zároveň potvrdzujem, že som zabezpečil poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov tejto osobe a že som bol oprávnený poskytnúť osobné údaje tejto osoby. 

Dátum ..., meno, priezvisko ..., podpis...“

Ponúkaný minimálny plat (tarifný): od 901,50 € do 1061,00 €.

Poznámka: uvedený tabuľkový základný tarifný plat zodpovedá minimálnym kvalifikačným predpokladom a nezahŕňa osobný ani riadiaci príplatok podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení, ktoré sa priznávajú na základe hodnotenia skutočných predpokladov a výsledkov práce vybraného uchádzača v tomto výberovom konaní. 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 13.3.2019 na adresu: FEI STU v Bratislave, oddelenie Personálnej práce, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie riaditeľ/-ka ústavu/inštitútu“.

 

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

d e k a n 

V Bratislave, dňa 20.2.2019