Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Výberové konanie

 

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a 2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie :

 

  • 1 miesta odborného  asistenta  pre študijný odbor  2.9 Aplikovaná informatika na  Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v  odbore  9.2.9 Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- odborná prax minimálne 5 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety : Matematika 1, Matematika 2, Matematika 3, Diskrétna matematika, Lineárna algebra 1 a Lineárna algebra 2

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky.

 

Predpokladaný termín nástupu :   od  1.7.2018,  prípadne podľa dohody     

Ponúkaný plat (tarifný):  885  €

Poznámka: uvedený  tabuľkový základný tarifný plat  neobsahuje osobný  príplatok   podľa §10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného  asistenta  pre študijný odbor  2.16  Mechatronika na  Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.16 Mechatronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.                                                      

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- minimálne 2 roky praxe v odbore,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore,

- aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,

- schopnosť vyučovať predmety: Úvod do inžinierstva, Mechanika, Virtuálne prototypovanie, Metóda konečných prvkov, Multifyzikálne procesy v mechatronike, Prvky a systémy v mechatronike, Dynamika mechatronických systémov,

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka, 

- organizačné schopnosti a zručnosti v oblasti vedenia tímu,

- organizačné schopnosti a zručnosti v oblasti  správy  počítačových systémov a dátových sietí,

- znalosť softvérových prostredí ANSYS, Wolfram Mathematica, Catia, AutoCAD.

 

Predpokladaný termín nástupu:    od 1.9.2018         

Ponúkaný plat (tarifný): 853  €.

Poznámka: uvedený tabuľkový základný tarifný plat zodpovedá  osobný  príplatok podľa § 10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce uchádzača.

 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do 30. mája  2018 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava.

                                                                                                   

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.                             

 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.                   

          

 

                                                                          prof. Dr. Ing. Miloš Oravec         

                                                                                         d e k a n                                                                                                               

 

 

Bratislava 16. 5. 2018