Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a 2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie :

  • 1 miesta  odborného asistenta pre študijný odbor 9.2.7 Kybernetika na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 9.2.7  Kybernetika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- znalosti z oblasti:  kybernetiky, robotiky a umelej inteligencie,

- prax v odbore minimálne 17 rokov,

- vedecké publikácie  v odbore kybernetika,

- aktívna znalosť  anglického jazyka.

 

Predpokladaný termín nástupu :   od  1.4.2019   

Ponúkaný plat (tarifný):   978,50  €  *

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

* Uvedený ponúkaný  tarifný plat bude upravený v súlade s platným Nariadením vlády s účinnosťou od 1.1.2019 o úprave osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov v súlade s ustanoveniami čl. II, bod 3) Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 a 2020.

 

  • 1 miesta  odborného asistenta na Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií  FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

-  ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.15 Telekomunikácie, prípadne v príbuznom študijnom odbore.                  

                  

                                     

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- minimálne 19 rokov praxe v odbore, 

- prax v odbore so zameraním na: číslicové spracovanie reči, rozhranie človek-stroj,

- aktívna znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu :   od  1.2.2019   

Ponúkaný plat (tarifný):   978,50  €  *

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

* Uvedený ponúkaný  tarifný plat bude upravený v súlade s platným Nariadením vlády s účinnosťou od 1.1.2019 o úprave osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov v súlade s ustanoveniami čl. II, bod 3) Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 a 2020.

  • 1 miesta  odborného asistenta na Ústav multimediálnych informačných a komunikačných technológií  FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady :

-  ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.15 Telekomunikácie, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

- minimálne 29 rokov praxe v odbore, 

- prax v odbore so zameraním na: architektúry a projektovanie bezdrôtových telekomunikačných sietí,

- aktívna znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu :   od  1.2.2019   

Ponúkaný plat (tarifný):  1.071,50  €  *

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri

 

výkone prác vo verejnom záujme , ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

* Uvedený ponúkaný  tarifný plat bude upravený v súlade s platným Nariadením vlády s účinnosťou od 1.1.2019 o úprave osobitnej stupnice platových taríf učiteľov vysokých škôl a výskumných a vývojových zamestnancov v súlade s ustanoveniami čl. II, bod 3) Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na roky 2019 a 2020.

 

  Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do  16. januára 2019  na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava.

                                 

V  prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.                          

 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.          

 

                                                                                              prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.                                                                                                             

                                                                                                                  d e k a n                   

V Bratislave,   18.12.2018