Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, ods. 1 a  2  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

  • 1 miesta odborného  asistenta  pre študijný  odbor  Kybernetika                                                                            na  Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.      

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa  v študijnom odbore Kybernetika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 9.2.7 Kybernetika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

- prax v odbore  minimálne 6 rokov,

- znalosti z oblastí: operačné systémy reálneho času, architektúra počítačov,

- vedecké publikácie v odbore kybernetika,  

- aktívna znalosť anglického jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.1.2021 

Ponúkaný plat (tarifný):  1.054,50  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného asistenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika                                                                       na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.      

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa  v študijnom odbore Fyzika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 4.1.3  Fyzika kondenzovaných látok a akustika ) alebo v študijnom odbore Elektrotechnika  (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo). 

Ďalšie kritériá:

- minimálne 10 rokov praxe v obore,

- vedecko-výskumná aktivita v odbore s primeranými publikačnými výstupmi,

- schopnosť výučby fyzikálnych predmetov,  

- primerané organizačné schopnosti,

- znalosť minimálne jedného svetového jazyka,

- začlenenie v kolektívoch pre riešenie výskumných  projektov.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.1.2021 

Ponúkaný plat (tarifný):  1.098,-   €   

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného asistenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika                                                                 na  Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU.      

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa  v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 5.2.9 Elektrotechnika,  prípadne  5.2.13 Elektronika). 

Ďalšie kritériá:

- prax v pedagogickom procese minimálne 5 rokov,

- skúsenosti s vedením individuálnych projektov študentov,

- špecializácia na oblasť návrhu digitálnych systémov na čipe, charakterizácie a merania štruktúr, a návrhu nízkopríkonových integrovaných obvodov,  

- pôsobenie v pedagogickom procese so zameraním na logické systémy,

- implementácia poznatkov a výskumných projektov do pedagogického procesu,

- znalosť anglického jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.1.2021 

Ponúkaný plat (tarifný):  1.148,-  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

  • 1 miesta odborného asistenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika                                                                 na  Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa  v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 5.2.9 Elektrotechnika,  prípadne  5.2.13 Elektronika). 

Ďalšie kritériá:

- prax v pedagogickom procese minimálne 5 rokov,

- skúsenosti s vedením individuálnych projektov študentov,

- špecializácia na oblasť návrhu analógových integrovaných obvodov a systémov na čipe, napäťové meniče a zberače energie,  

- pôsobenie v pedagogickom procese so zameraním na analógové obvody,

- implementácia poznatkov a výskumných projektov do pedagogického procesu,

- znalosť anglického jazyka. 

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.1.2021 

Ponúkaný plat (tarifný):  1.148,-  €

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

 

Podmienky podania prihlášky: 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní, odborným životopisom,  prehľadom publikačnej  činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr  do 4. decembra 2020  na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava. 

V  prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU. 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

 

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

d e k a n

 

V Bratislave,  18.11.2020