Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor 5.2.14 Automatizácia na Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:

  - vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 9.2.7 Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Ďalšie kritériá:
  - pedagogická prax v odbore minimálne 10 rokov,
  - vedecko-výskumná aktivita v odbore,
  - aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na medzinárodných konferenciách,
  - schopnosť vyučovať predmety z oblasti metód automatického riadenia, modelovania a simulácie, optimalizácie a pokročilých metód riadenia,
  - znalosť minimálne dvoch svetových jazykov,
  - organizačné schopnosti (vedenie výskumného kolektívu, organizácia konferencií).

  Predpokladaný termín nástupu: od 1. 8. 2016

 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor 9.2.7 Kybernetika na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:

  - vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 9.2.7 Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Ďalšie kritériá:
  - znalosti z oblasti: kybernetiky, umelej inteligencie, teórie automatického riadenia,
  - vedecké publikácie v odbore kybernetika a umelá inteligencia,
  - aktívna znalosť anglického jazyka,
  - publikačná činnosť,
  - organizačné schopnosti.

  Predpokladaný termín nástupu: od 1. 8. 2016

 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor 5.2.30 Elektroenergetika na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU

  Kvalifikačné predpoklady:
  - vedecko-pedagogický titul docent v odbore 5.2.30 Elektroenergetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Ďalšie kritériá:
  - pedagogická a výskumná prax minimálne 10 rokov,
  - aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
  - skúsenosti s účasťou na vedecko-výskumných projektoch,
  - schopnosť vyučovať predmety študijného programu Elektroenergetika so zameraním na Riadenie ES, Modelovanie ES, Kvalitu elektrickej energie,
  - viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Elektroenergetiky,
  - schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
  - znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

  Predpokladaný termín nástupu: od 1. 9. 2016

 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor 5.2.30 Elektroenergetika na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:
  - vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 5.2.30 Elektroenergetika alebo 5.2.12 Elektrotechnológia a materiály, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Ďalšie kritériá:
  - pedagogická a výskumná prax minimálne 10 rokov,
  - aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
  - skúsenosti s účasťou na vedecko-výskumných projektoch,
  - schopnosť vyučovať predmety: Materiály a technológie, Optické a metalické káble, Bezpečnosť v elektrotechnike,
  - viesť záverečné bakalárske a diplomové práce v odboroch Elektroenergetika, Elektrotechnika,
  - schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
  - súdnoznalecká prax v odboroch Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a Elektrotechnika, odvetvia: Elektroenergetické stroje a zariadenia a Elektronika,
  - znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

  Predpokladaný termín nástupu: od 1. 9. 2016

  Podporujúce predpoklady a iné kritériá u všetkých docentov:
  - splnenie Kritérií na vymenovanie docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 3. 6. 2014 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
  Význam predpokladov pri rozhodovaní:
  - splnenie kvalifikačných predpokladov na docentov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie docenta.

Podmienky podania prihlášky:

Prihlášku do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 8. júna 2016 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.