Prejsť na obsah
Dianie na FEI


Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor odbor 9.2.7 Kybernetika na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 9.2.7  Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- znalosti z oblasti: kybernetiky, informatiky, medicínskej informatiky,
- vedecké publikácie v odbore kybernetika a informatika,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 8. 2016

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 9.2.7 Kybernetika na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 9.2.7  Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- znalosti z oblasti: kybernetiky, robotiky a vnorené systémy,
- vedecké publikácie v odbore kybernetika a informatika,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 7. 2016

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 9.2.7 Kybernetika na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 9.2.7 Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- znalosti z oblasti: kybernetiky a lekárskej kybernetiky, teórie riadenia,
- vedecké publikácie v odbore kybernetika a informatika,
- aktívna znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 7. 2016
 

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.30 Elektroenergetika na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v študijnom odbore  5.2.30 Elektroenergetika alebo 5.2.12 Elektrotechnológia a materiály, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá
:
- pedagogická a výskumná činnosť v odbore minimálne 10 rokov,
- aktívna publikačná činnosť na konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
- schopnosť vyučovať predmety Bezpečnosť elektrických zariadení, Elektrotechnické materiály, Technológie v elektroenergetike,
- viedenie záverečných bakalárskych a diplomových prác z oblasti Elektroenergetiky a z oblasti Elektrotechnológie a materiály,
- účasť na domácich a zahraničných projektoch,
- organizačné schopnosti,
- znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 9. 2016

  • 1  miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- minimálne 10 rokov praxe v odbore,
- schopnosť a prax vo výučbe fyzikálnych predmetov na technickej univerzite,
- vedecko-výskumná aktivita vo fyzikálnej oblasti, resp. v oblasti didaktiky fyziky,
- organizačné schopnosti v oblasti organizácie pedagogickej činnosti na pracovisku,
- znalosť minimálne jedného cudzieho jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 9. 2016

  • 1 miesta lektora na Technologický inštitút športu FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- ukončené  VŠ vzdelanie učiteľského smeru – odbor telesná výchova, špecializácia turistika.

Prepokladaný termín nástupu: od 1. 9. 2016


Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 24. mája 2016 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec 
d e k a n