Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.30 Elektroenergetika na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.


  Kvalifikačné predpoklady
  :

  - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa odbore 5.2.30 Elektroenergetika alebo 5.2.12 Elektrotechnológia a materiály, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
  - odborné znalosti a pedagogické skúsenosti v odbore minimálne 10 rokov,
  - aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
  - schopnosť a prax vo výčbe predmetov: Systémy manažérstva kvality, Bezpečnosť v elektrotechnike,
  - vedenie záverečných bakalárskych a diplomových prác z oblasti Elektroenergetiky a z oblasti Elektrotechnológie a materiály,
  - skúsenosti z riešenia vedecko-výskumných projektov a spolupráce s praxou,
  - znalosť minimálne jedného svetového jazyka.

  Predpokladaný termín nástupu: od 1. 11. 2016

 • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 9.2.9 Aplikovaná informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady
  :

  - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
  - odborná prax minimálne 5 rokov,
  - schopnosť vyučovať predmety: Počítačové siete, História informatiky a Algoritmizácia a programovanie,
  - viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky
  - znalosť svetového jazyka.

  Predpokladaný termín nástupu: od 1. 11. 2016

 • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 9.2.9 Aplikovaná informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:

  - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
  - odborná prax minimálne 5 rokov,
  - schopnosť vyučovať predmety: Algoritmizácia a programovanie, Programovacie techniky a Diskrétne udalostné systémy,
  - viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,
  - znalosť svetového jazyka.

  Predpokladaný termín nástupu: od 1. 11. 2016

 • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 9.2.9 Aplikovaná informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:

  - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
  - odborná prax minimálne 5 rokov,
  - schopnosť vyučovať predmety: Reprezentácia a získavanie znalostí, Vývoj sofvérových aplikácií a Architektúra softvérových systémov,
  - viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,
  - znalosť svetového jazyka.

  Predpokladaný termín nástupu: od 1. 1. 2017

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 17. októbra 2016 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava.