Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1  miesta odborného asistenta pre  odbor  5.2.16  Mechatronika na  Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:

  - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.16 Mechatronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá
  :
  - minimálne 2 roky praxe v odbore,
  - vedecko-výskumná aktivita v odbore,
  - aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a v karentovaných vedeckých časopisoch,
  - schopnosť vyučovať predmety: Systémy automatického riadenia, Modelovanie a riadenie nelineárnych systémov, Systémy automatického riadenia 2, Autonómne mechatronické systémy, Procesy pohybu automobilov,
  - znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
  - organizačné schopnosti a zručnosti v oblasti informačných technológií,
  - znalosť prostredí Matlab, Maple, B & R Automation Studio.

  Termín nástupu:  od 1. 11. 2017

 • 1 miesta odborného asistenta pre odbor 5.2.48 Fyzikálne inžinierstvo na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:

  - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.12 Elektrotechnológie a materiály, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
  - pedagogická a vedecko-výskumná činnosť,
  - prax v odbore minimálne 7 rokov,
  - aktívna publikačná činnosť vo vedeckých karentovaných časopisoch a na medzinárodných konferenciách,
  - znalosti z oblasti jadrovej fyziky a techniky,
  - organizačné schopnosti,
  - aktívna znalosť anglického a nemeckého jazyka,
  - absolvované študijné pobyty v zahraničí výhodou.

  Termín nástupu: od 1. 12. 2017

 • 1 miesta odborného asistenta pre odbor 9.2.9 Aplikovaná informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:

  - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 9.1.9. Aplikovaná matematika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá
  :
  - odborná prax minimálne 5 rokov,
  - schopnosť vyučovať predmety: Matematika 1, Matematika 2 a Lineárna algebra,
  - viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky.

  Termín nástupu:  od 1. 11. 2017

 • 1 miesta odborného asistenta pre odbor 9.2.9 Aplikovaná informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:

  - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 9.1.9. Aplikovaná matematika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá
  :
  - odborná prax minimálne 5 rokov,
  - schopnosť vyučovať predmety: Matematika 1, Matematika 2 a Lineárna algebra,
  - viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky.

  Termín nástupu: od 1. 12. 2017

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 17. októbra 2017 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.