Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 5.2.13 Elektronika na Ústav elektroniky a fotoniky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:
  - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 5.2.13 Elektronika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
  - autorstvo vedeckých publikácií a učebných textov v oblasti spracovania signálov so zameraním na biomedicínske signály,
  - skúsenosti s vedením individuálnych projektov študentov,
  - špecializácia na oblasť číslicového spracovania signálov a modelovania s orientáciou na biomedicínske inžinierstvo,
  - pôsobenie v pedagogickom procese so zameraním na problematiku biomedicínskeho inžinierstva a biofyziky, na spracovanie analógových a číslicových signálov,
  - znalosť a práca v programovom prostredí Matlab, CST Microwave Studio a Comsol Multiphysics,
  - priemerná znalosť anglického jazyka.

  Predpokladaný termín nástupu: od 1. 2. 2018

 • 1 miesta odborného asistenta na Technologický inštitút športu FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:
  - ukončené VŠ vzdelanie učiteľského smeru – odbor telesná výchova  turistika a športy v prírode, špecializácia - veslovanie.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
  - odborná prax minimálne 5 rokov.

  Predpokladaný termín nástupu: od 1. 2. 2018

 • 1 miesta odborného asistenta na výučbu anglického jazyka na Inštitút komunikácie a aplikovanej lingvistiky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:
  - ukončené VŠ vzdelanie v oblasti didaktiky anglistiky a amerikanistiky.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
  - pedagogická prax vo vyučovaní angličtiny,
  - začaté alebo ukončené rigorózne alebo doktorandské štúdium,
  - skúsenosti v didaktike angličtiny pre špecifické ciele,
  - skúsenosti s prácou s technickým odborným textom,
  - záujem o ďalšie vzdelávanie a publikačnú činnosť, aktívnu účasť na konferenciách,
  - schopnosť pracovať tímovo, invencia, flexibilita, komunikatívnosť.

  Predpokladaný termín nástupu: od 1. 2. 2018

 • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor 9.2.7 Kybernetika na Ústav robotiky kybernetiky FEI STU.

  Kvalifikačné predpoklady:
  - ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore 9.2.7 Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
  Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
  - znalosti z oblasti: robotiky a umelej inteligencie,
  - vedecké publikácie z oblasti robotiky, kybernetiky, umelej inteligencie alebo príbuznej oblasti,
  - aktívna znalosť anglického jazyka.

  Predpokladaný termín nástupu: od 1. 3. 2018

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi avzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 15. januára 2018 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.