Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 miesta odborného asistenta pre odbor 9.2.7 Kybernetika na Ústav robotiky a kybernetiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené VŠ vzdelanie vzdelanie II. stupňa v odbore 9.2.7 Kybernetika alebo v odbore 5.2.14 Automatizácia,
  • ukončená práca PhD. v odbore 9.2.7 Kybernetika alebo príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

  • znalosti z oblasti: umelej inteligencie, teória automatického riadenia,
  • vedecké publikácie v odbore,
  • aktívna znalosť anglického jazyka.

 • 1 miesta odborného asistenta pre odbor 9.2.9. Aplikovaná informatika na  Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore9.2.9. Aplikovaná informatika alebo v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:

  • minimálne 5 rokov praxe v odbore,
  • schopnosť vyučovať predmety: Operačné systémy, Počítačová  kriminalita, Bezpečnosť informačných systémov z pohľadu praxe a Paralelné programovanie a distribuované systémy,
  • viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,
  • znalosť svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu u obidvoch odborných asistentov:  od 1. 3. 2016

Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 11. februára 2016 na adresu: FEI STU, Personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.