Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU (ďalej len FEI STU) zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 32 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie miesta:

  • Riaditeľ/-ka Strediska pre projekty a spoluprácu s praxou – 2SP FEI STU. 

Kvalifikačné predpoklady: Vysokoškolské vzdelanie minimálne II. stupňa. 

Ďalšie predpoklady:  Všeobecná prax minimálne 5 rokov vo verejnom alebo štátnom sektore.

Zodpovedný/-á riešiteľ/-ka alebo zodpovedný/-ná za implementáciu najmenej 5 výskumných, edukačných alebo rozvojových projektov, z toho najmenej dva projekty majú medzinárodný charakter. Skúsenosti s prípravou, implementáciou, riadením či administratívou najmenej 5 projektov od rôznych poskytovateľov (RO, SORO, EÚ programy a pod.). Širšie znalosti o domácich a zahraničných grantových schémach. Znalosť ekonomických a finančných procesov projektov i riadenia, základná znalosť účtovných postupov. Skúsenosti s riadením ľudí, riadiaca prax minimálne 3 roky. Skúsenosti so spoluprácou verejného a priemyselného prostredia. Skúsenosti s implementáciou výsledkov projektov do praxe. Znalosť aspoň jedného svetového jazyka (stupeň B1 alebo B2).

Zodpovednosť, samostatnosť, precíznosť, flexibilita, organizačné schopnosti, koncepčné myslenie uchádzača. 

Význam predpokladov pri rozhodovaní: Splnenie kvalifikačných predpokladov a riadiacej praxe je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie riaditeľa/-ky strediska.

Termín nástupu: 01. 05. 2020 

Forma výberového konania: ústny pohovor

 Žiadosť uchádzača o zaradenie do tohto výberového konania musí obsahovať:

  • Profesijný životopis – Europass,
  • overené doklady o dosiahnutom vzdelaní a praxi a o získaní požadovaného vedecko-pedagogického titulu (nevyžaduje sa pre uchádzačov z STU v Bratislave),
  • originál čestného vyhlásenia o spôsobilosti uchádzača na právne úkony a originál čestného vyhlásenia o bezúhonnosti uchádzača,
  • uchádzačom podpísaný súhlas so spracovaním osobných údajov v nasledovnom znení:

„V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje

smernica 95/46/ES o ochrane osobných údajov dobrovoľne súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov, najmä meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, e-mail a telefónne číslo, vzdelanie, prevádzkovateľom FEI STU uvedených v životopise a motivačnom liste a iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce, ktoré som poskytol/poskytla odovzdaním vyššie uvedenému prevádzkovateľovi v tlačenej forme, za účelom uloženia do databázy záujemcov o prácu pre hľadanie vhodného zamestnanca. 

 Pri spracúvaní osobných údajov v žiadnom prípade nebude dochádzať k cezhraničnému prenosu do tretích krajín. Pri spracúvaní osobných údajov nebude dochádzať k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu vrátane profilovania, osobné údaje sa nebudú zverejňovať. 

Beriem na vedomie že súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomnej žiadosti na adresu prevádzkovateľa. Osobné údaje budú spracúvané len po dobu trvania súhlasu do jeho odvolania (do doby vrátenia dokumentov obsahujúcich osobné údaje predložených k výberovému konaniu), alebo maximálne po dobu 12 mesiacov odo dňa jeho udelenia, následne budú osobné údaje zlikvidované. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.

Potvrdzujem, že mi boli poskytnuté informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom v rozsahu stanovenom právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov na https://www.stuba.sk/sk/pracoviska/centrum-vypoctovej-techniky/podmienky-ochrany-sukromia-na-stu.html?page_id=12121 . Pre prípad, že som poskytol osobné údaje inej osoby, zároveň potvrdzujem, že som zabezpečil poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov tejto osobe a že som bol oprávnený poskytnúť osobné údaje tejto osoby. 

Dátum ..., meno, priezvisko ..., podpis...“

Ponúkaný minimálny plat (tarifný): od 992,00 € do 1167,50 €.

Poznámka: uvedený tabuľkový základný tarifný plat zodpovedá minimálnym kvalifikačným predpokladom a nezahŕňa osobný ani riadiaci príplatok podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v platnom znení, ktoré sa priznávajú na základe hodnotenia skutočných predpokladov a výsledkov práce vybraného uchádzača v tomto výberovom konaní.

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte najneskôr do 08. 04. 2020 na adresu: FEI STU v Bratislave, oddelenie Personálnej práce, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava v zalepenej obálke označenej „Výberové konanie riaditeľ/-ka strediska 2SP“.  

                                                                                                                            

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec

               d e k a n

V Bratislave, dňa 11. 03. 2020