Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Výskumná činnosť sa na Fakulte elektrotechniky a informatiky, rovnako ako na celej STU, v týchto časoch nespomalila, práve naopak, stále pribúdajú nové výzvy na riešenie výskumných projektov. Jednou z aktuálnych aktivít zaoberajúcich sa problematikou telemedicíny ako dôležitého nástroja na boj v súčasnej pandemickej situácii je projektový zámer CheckMe v rámci EIT Digital - Digital Wellbeing, podaný spolu s dvomi zahraničnými partnermi.

 


 


 

EIT Digital poskytuje investičné prostriedky na úspešne hodnotené projektové zámery, ktoré združujú minimálne troch projektových partnerov (partneri projektu musia byť členmi EIT Digital) s rolami „technology provider“, „business champion“ a „customer“. Slovenská technická univerzita v Bratislave sa sa v tomto roku stala členom EIT Digital a práve projektový zámer CheckMe z vytvorený na FEI STU je prvým podaným projektovým zámerom. Projekt je podporený skúsenosťami FEI STU s realizáciou rôznych výskumných a vývojových projektov EÚ a tiež priemyselnou spoluprácou.

Tento projektový zámer sa zaoberá problematikou vzdialeného monitorovania zdravia pacientov spadajúceho do oblasti telemedicíny. Ťažké obdobia počas pandémie nám ukázali, aký krehký môže byť systém zdravotnej starostlivosti a aký dôležitý je každý zdravotnícky prístroj, ktorý zefektívňuje prácu zdravotníka. Flexibilný systém telemedicíny je účinný na rôznych úrovniach zdravotnej starostlivosti ako je napríklad monitorovanie pacientov v karanténe, izolácii alebo chronicky chorých pacientov. Tieto impulzy nás priviedli k riešeniu vo forme vzdialeného systému, ktorý zhromažďuje údaje z telemedicínskych systémov a umožňuje diaľkovú kontrolu zdravia lekárom.

Hlavnou myšlienkou projektu je využiť nositeľné zariadenia ako sú napríklad smart-hodinky či iné zariadenia schopné zaznamenať rôzne dáta informujúce o zdraví a stave človeka. Iba v Európe je podľa dostupných informácií denne používaných okolo 40 milónov nositeľných zariadení a bola by veľká škoda nevyužiť potenciál, ktorý ponúkajú z pohľadu zlepšenia zdravotnej starostlivosti. Väčšina z nositeľných zariadení nie je certifikovaná na medicínske účely, no každým rokom sa kvalita nameraných dát rapídne zlepšuje, čo v blízkej budúcnosti prinesie množstvo možností aplikácii v medicíne.

Riešenie projektu bude pozostávať z dvoch hlavných komponentov: telemedicínskej platformy elektronického zdravotníctva a univerzálneho rozbočovača (HUB). Telemedicínska platforma bude slúžiť na zhromažďovanie a zobrazovanie medicínskych dát pre zdravotnícky personál, ktorý si v nej môže prehľadne prezrieť a analyzovať informácie o zdraví pacienta. Druhým dôležitým prvkom navrhovaného systému je hardware v podobe univerzálneho rozbočovača (HUB), ktorého úloha je automaticky sa pripojiť na každé nositeľné zariadenie v blízkosti a následne z neho získať raw (neupravené/čisté) dáta, ktoré premení do štandardizovaného formátu, aby po prenose na server boli okamžite použiteľné v telemedicínskej platforme pre doktora na analýzu.

STU v rámci tohto zaujímavého projektového zámeru zohráva úlohu žiadateľa projektu, zatiaľ čo spoločnosť Healthy Reply bude mať úlohu hlavného marketingového partnera, ktorý bude zodpovedať za komercializáciu výsledku riešenia projektu. STU bude ako technology provider zabezpečovať spoločne so zvyšnými partnermi IMEC Belgium a Healthy Reply dosiahnutie výsledného riešenia. Pilotné riešenie založené na telemedicínskom systéme s konektorom pre nositeľné zariadenia bude testované a overené v reálnych podmienkach v úzkej spolupráci s Fakultnou nemocnicou F.D. Roosevelta v Banskej Bystrici. Toto jedinečné telemedicínske riešenie môže mať výrazne pozitívny vplyv na zlepšenie zdravotnej starostlivosti, pričom v počiatočných fázach projektu bude dopad viditeľný pri znižovaní počtu zbytočných „naliehavých“ prípadov, ktoré vznikli v dôsledku nedostatočného kontaktu pacienta s lekárom, ktorý bude schopný vzdialene skontrolovať situáciu, určiť správny prístup a stanoviť potrebu osobnej návštevy. Kriticky chorí pacienti alebo seniori pri pravidelnom monitorovaní získavajú pocit bezpečia, že je ich zdravotný stav monitorovaný a tým je o nich postarané. Krátkodobým dopadom bude tiež zníženie zaťaženia zdravotníckych zariadení, ktoré riešia vyšší dopyt po inteligentných telemedicínskych zariadeniach. Takýto dopyt bude motivovať súčasných vývojárov, aby sa zamerali na kvalitnú a cenovú dostupnosť zariadení.

Realizácia projektu prináša riešenia v oblasti zberu a spracovania údajov pochádzajúcich z najrôznejších zariadení, zvyšuje ich kompatibilitu vytvorením jednotného konektora, vďaka ktorému môžu byť efektívnejšie využiteľné a pri úspešnom implementovaní vie priniesť do zdravotného systému už spomínané nespočetné množstvo výhod.

 

Pre viac informácií neváhajte kontaktovať: anton.kuzma@stuba.sk