Prejsť na obsah
Dianie na FEI

     Slovenská technická univerzita so sídlom Vazovova 5, 812 43 Bratislava, zastúpená prof. Ing. Františkom Janíčkom, PhD., dekanom FEI STU, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 6 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) mieni uzavrieť zákazku – zmluvu s peňažným plnením, ktorej predmetom bude poskytnutie služby:

 

Školenie „NGN – Multimédiá, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťová bezpečnosť“,

 

Obstarávateľ požaduje od uchádzača zabezpečiť praktickú časť odborného školenia, realizovanú v laboratórnych podmienkach, zameranú na zvyšovanie vzdelanostnej úrovne pracovníkov telekomunikačného a IT sektora v oblastiach konvergencie telekomunikačných sietí a koncepcií migrácií týchto sietí do tzv. sietí novej generácie (NGN – Next Generation Networks).

 

Termín plnenia: od nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutí služby do dňa ukončenia projektu “NGN – Multimédiá, multimediálne ICT technológie, sieťové platformy, multimediálne služby a sieťová bezpečnosť“, kód projektu v ITMS: 13120110126, evidenčné číslo: DP 143/05-I/32-2.1, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. JPD3/2005/2.1/01-69 (resp. jej dodatkov), uzatvorenou medzi STU Bratislava a Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR.

 

Predpokladaná hodnota zákazky sa stanovuje vo výške 6 506 722,- bez DPH.

Vzhľadom na uvedenú výšku predpokladanej hodnoty zákazky ide v zmysle § 95 ods. 2 (zákona) o podlimitnú zákazku zadávanú postupom zadávania podprahových zákaziek na poskytnutie neprioritných služieb uvedených v prílohe č.3.

Na základe týchto skutočností použije verejný obstarávateľ (Slovenská technická univerzita) na uzavretie zmluvy na poskytnutie služieb, postupy zadávania podprahových zákaziek v zmysle § 99 až 101 zákona – postup výzvu na predkladanie ponúk.

 

Obstarávateľ podľa § 99 ods. b) zákona podmieňuje účasť predložením dokladov uvedených v súťažných podkladoch.

 

Dátum vyvesenia:  29.1.2007

 

Dátum zvesenia:    16.2.2007

 

 

Súťažné podklady si záujemcovia môžu vyžiadať a prevziať do 16.2.2007 v sídle obstarávateľa, kontaktná osoba Lýdia Vanáková, bez úhrady. Výzva na predkladanie ponúk bude zároveň poslaná trom vybraným záujemcom.

 

Predloženie ponúk do 23.2.2007 do 13,00 h na adrese obstarávateľa v podateľni  FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava.

 

Lehota viazanosti ponúk do 30.3.2006.

  

 

V Bratislave dňa 26.1.2007

  

 

Prof. Ing. František Janíček, PhD.                                                                         Ing. Peter Haruštiak

             dekan FEI STU                                                                        osoba zodpovedná za verejné obstarávanie

                                                                                                                            Registračné číslo: B0231-289-2002