Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Jednu z troch hlavných cien súťaže Cena Nadácie Jána Korca s finančnou odmenou 60 000 Sk a možnosťou odbornej honorovanej stáže vo VUJE, a. s., získali aj riešitelia študenti FEI STU Bc. Ján Ľudvík a Bc. Juraj Kubica (odbor elektroenergetika) za spoločný projekt Ekonomické porovnanie vybraných obnoviteľných zdrojov. Nadácia udelila aj ďalších 5 honorovaných cien.

Na základe tímových projektov, diplomových ako aj bakalárskych prác, ktoré zástupcovia jednotlivých fakúlt Slovenskej technickej univerzity nominovali na Cenu Nadácie Jána Korca (NJK) začiatkom tohto roku, bol navrhnutý užší výber kandidátov prostredníctvom riaditeľov divízií VUJE, a.s., podľa vzťahu k témam, ako sú klasická energetika a obnoviteľné zdroje energie, jadrová bezpečnosť, diagnostika jadrovoenergetických zariadení, príprava prevádzky jadrových elektrární, radiačná bezpečnosť, likvidácia jadrovoenergetických zariadení a spracovanie rádioaktívneho odpadu, podpora prevádzky jadrových elektrární, školenia a výcvik personálu jadrových elektrární, informačné technológie, podpora riadenia a prevádzky elektrizačnej sústavy, ale aj k témam z oblasti nových technológií, ktoré nachádzajú uplatnenie v uvedených odboroch a dosahujú vynikajúce výsledky. Ďalšími dvoma kritériami bola relevantnosť vo vzťahu k projektom VUJE a  aplikovateľnosť výsledkov v praxi alebo vo výskume.

 

Z celkového počtu projektov jednotlivých fakúlt STU bolo 64 projektov z FEI STU, 17 projektov z MTF STU a 15 projektov z FIIT STU. O konečnom výbere študentov, ktorí získali cenu NJK, rozhodla komisia, ktorej členovia boli vymenovaní správnou radou Nadácie.

 

NJK zriadila „Cenu Nadácie Jána Korca“ na podporu talentovaných študentov bakalárskeho, magisterského a inžinierskeho štúdia slovenských vysokých škôl v odbore energetika a príbuzných odboroch s možnosťou profesionálnej stáže na špičkovom európskom pracovisku v oblasti jadrovej energetiky VUJE, a.s. Cena NJK sa udeľuje raz ročne k termínu 30. júna, pričom rozpočet NJK na projekt podpory výborných študentov bol stanovený na 300 000 Sk. Správcom nadácie je Ing. Matej Korec, člen predstavenstva VUJE, a.s.

 

Správca nadácie Matej Korec, člen predstavenstva VUJE, a.s., (vpravo) odovzdáva jednu z piatich honorovaných cien Zoltánovi Némethovi, študentovi FEI STU odboru Elektroenergetika za prácu Aplikácia počítačového programu HELIOS – 1.8 na vybrané problémy výpočtového kódu SCALE 5.0 a palivových cyklov.