Prejsť na obsah
Študujte na našej fakulte

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách vyhlasuje prijímacie konanie na doktorandské štúdium na študijné programy:

 • Aplikovaná informatika v študijnom odbore Informatika
 • Elektroenergetika v študijnom odbore Elektrotechnika
 • Elektronika a fotonika v študijnom odbore Elektrotechnika
 • Fyzikálne inžinierstvo v študijnom odbore Elektrotechnika
 • Jadrová energetika v študijnom odbore Elektrotechnika
 • Mechatronické systémy v študijnom odbore Kybernetika
 • Meracia technika v študijnom odbore Elektrotechnika
 • Robotika a kybernetika v študijnom odbore Kybernetika
 • Telekomunikácie v študijnom odbore Informatika

Doktorandské štúdium nadväzuje na inžinierske štúdium, je tretím stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené je obhajobou dizertačnej práce. Po absolvovaní je udelený akademický titul: PhD.

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu tretieho stupňa je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.


Študijné programy

Odporúčané študijné plány jednotlivých študijných programov pre konkrétny akademický rok je možné nájsť na stránke https://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/studijne-programy.html?page_id=2570

Vzhľadom k procesu zosúlaďovania študijných programov so štandardami Akreditačnej agentúry budú odporúčané študijné plány pre akademický rok 2021/2022 zverejnené až po jeho ukončení.

Podmienky prijímania

Základnou podmienkou prijatia na štúdium doktorandského študijného programu je vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Potrebné schopnosti a predpoklady uchádzača o doktorandské štúdium sa overujú na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, na základe výsledkov prijímacej skúšky a na základe ďalších aktivít nad rámec predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, napr. účasť na riešení projektov, účasť na študentskej vedeckej konferencii alebo študentskom odbornom podujatí (súťaži), alebo publikované články na konferencii alebo v časopise.

Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium je aj zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Prijímacie konanie na STU

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na FEI STU pre akademický rok 2021/2022.


Harmonogram prijímacieho konania

Sprístupnenie elektronickej prihlášky: 1. 4. 2021
Termín podania prihlášky: do 31. 5. 2021
Termín prijímacej skúšky: 22. 6. - 24. 6. 2021
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 2. 7. 2021


Spôsob podania prihlášky

Vyplnenie a doručenie prihlášky v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS) (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk), ktorý umožňuje uchádzačovi o štúdium overenie jej zaevidovania v AIS odo dňa jej podania do dňa skončenia prijímacieho konania. Prihláška musí byť doručená v stanovenej lehote a musí obsahovať všetky požadované údaje a prílohy.

 

Prílohy k prihláške

 • životopis,
 • výpis predmetov a známok získaných počas celého predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis vydala – neplatí pre uchádzačov, ktorí v akademickom roku, v ktorom prebieha prijímacie konanie, ukončili inžinierske štúdium na FEI STU,
 • notársky overená kópia diplomu o dosiahnutom vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa, pri absolventoch STU overená kópia dokladov nie je podmienkou, fotokópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške v inžinierskom štúdiu,
 • stručná predstava riešenia zvolenej témy dizertačnej práce (motivačný list),
 • súpis svojich publikovaných prác, kópie dokladov o umiestneniach na študentských vedeckých konferenciách alebo iných odborných podujatiach a súťažiach,
 • dokument preukazujúci účasť na riešení projektu alebo grantu (napr. kópiu zmluvy projektu, publikácia v rámci projektu, potvrdenie o stáži vo firme nad rámec praxe požadovanej v rámci štúdia, a pod.),
 • potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v zmysle § 92 ods. 12 zákona. Výšku poplatku určuje vnútorná organizačná a riadiaca norma vydaná rektorom na príslušný akademický rok. V prípade podania elektronickej prihlášky a platby prevodom s korektným variabilným symbolom podľa inštrukcií na vyplnenie elektronickej prihlášky nie je potrebné priložiť potvrdenie o zaplatení poplatku;
 • uchádzač so špecifickými potrebami pripojí žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky;
 • uchádzač, ktorý získal vzdelanie potrebné na splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium podľa článku 2 bod 1 týchto ďalších podmienok prijatia na uznanej vysokej škole so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, predloží spolu s overeným dokladom o absolvovaní vysokoškolského vzdelania aj rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu vydaný uznanou vysokou školou v Slovenskej republike. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium. Za termín overenia splnenia podmienok sa považuje deň zasadnutia prijímacej komisie.


Témy dizertačných prác

Uchádzač v prihláške uvedie tému dizertačnej práce a meno školiteľa.

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2021/2022 budú zverejnené najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na štúdium.

Vypísané témy dizertačných prác — V aplikácii vyberte: Typ práce: Dizertačná práca => Obmedziť


Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať. Pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2021/2022 sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania nasledovné:

 • 20 € - štúdium v slovenskom jazyku
 • 40 € - štúdium v cudzom jazyku

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa uhrádza vopred a jeho zaplatenie sa preukazuje priložením dokladu o zaplatení k prihláške na štúdium.

Uchádzač, ktorý poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania nezaplatí, nebude pozvaný na prijímaciu skúšku a bude mu doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium pre nesplnenie ďalšej podmienky prijatia na štúdium.


Spôsob úhrady: bankovým prevodom

Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA
Variabilný symbol: Evidenčné číslo elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: PhD. štúdium
Adresa príjemcu: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

V prípade cezhraničného prevodu, ktorý nespĺňa podmienky pre SEPA prevod

Banka príjemcu: Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské Nivy 1
829 90 Bratislava
Slovakia
IBAN kód: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky: SUBASKBX
Variabilný symbol: Evidenčné číslo elektronickej prihlášky
Správa pre prijímateľa: PhD. štúdium
Adresa príjemcu: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava


Prijímacia skúška

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na doktorandský študijný program je overiť potrebné schopnosti, predpoklady a motiváciu uchádzača pre samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy a techniky a úrovne jeho odborných znalostí v oblasti danej  témou dizertačnej práce.

Súčasťou prijímacej skúšky je overenie jazykových schopností uchádzača z anglického jazyka.

Za prijímaciu skúšku je možné získať maximálne 50 bodov.


Vyhodnotenie výsledkov prijímacieho konania

Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na štúdium v príslušnom doktorandskom študijnom programe vypracuje prijímacia komisia, ktorú menuje dekan FEI STU.

Poradie prijímaných uchádzačov bude zostavené na základe celkového počtu bodov jednotlivých uchádzačov, vypočítaného ako súčet bodov získaných za:

 • prijímaciu skúšku (maximálne 50 bodov),
 • výsledky predchádzajúceho vysokoškolského štúdia (maximálne 30 bodov) – posudzuje sa na základe váženého študijného priemeru (VŠP) uvedeného vo výpise absolvovaných predmetov alebo vypočítaného na základe predložených dokladov, pričom body za VŠP (BVŠP) sa vypočítajú nasledovne:

ak VŠP < 3.0, potom BVŠP = 45 - 15*VŠP,

ak VŠP ≥ 3.0, potom  BVŠP = 0,

 • aktivity nad rámec absolvovaného predchádzajúceho vysokoškolského štúdia  - uchádzač môže získať maximálne 20 bodov za hodnoverne preukázané aktivity nad rámec predchádzajúceho štúdia, pričom môže získať 5 bodov za každú z nasledovných aktivít:
  • účasť na riešení projektu,
  • účasť na študentskej vedeckej konferencii,
  • účasť na študentskom odbornom podujatí,
  • publikácia na konferencii alebo v časopise.

Minimálny celkový počet bodov potrebný na prijatie na doktorandské štúdium je 50 bodov, pričom najmenej 30 bodov musí byť získaných za prijímaciu skúšku.

O prijatí uchádzača na doktorandské štúdium rozhoduje dekan FEI STU na základe odporúčania prijímacej komisie.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium príslušného študijného programu väčší počet uchádzačov ako plánuje FEI STU prijať, budú prednostne prijatí tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium.

Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania musí vyhotoviť písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium a musí sa doručiť uchádzačovi do vlastných rúk.

 

Počet uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium

Počty uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na jednotlivé študijné programy: 

Študijný program

Slovenský a anglický j.

denná forma

Slovenský a anglický j.

externá forma

Anglický jazyk 

denná forma

Anglický jazyk

externá forma

Aplikovaná informatika

5

0

0

0

Elektroenergetika

4

1

0

0

Elektronika a fotonika

7 (6 FEI, 1 EVI)

2

0

0

Fyzikálne inžinierstvo

6 (1 FEI, 5 EVI)

0

0

0

Jadrová energetika

2

1

0

0

Mechatronické systémy

5

2

2

2

Meracia technika

3 (1 FEI, 2 EVI)

0

0

0

Robotika a kybernetika

7 (5 FEI, 2 EVI)

5

1

1

Telekomunikácie

2

2

1

1

V zmysle bodu 7 čl. 3 Ďalších podmienok prijatia na štúdium doktorandských študijných programov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU pre akademický rok 2021/2022 dekan v dôsledku väčšieho počtu uchádzačov navýšil plánované počty prijatých uchádzačov pre nasledovné študijné programy:

Študijný program

Slovenský a anglický j.

denná forma

Fyzikálne inžinierstvo

7 (2 FEI, 5 EVI) – navýšenie o 17 %

Mechatronické systémy

6 – navýšenie o 20 %

Robotika a kybernetika

8 (6 FEI, 2 EVI) – navýšenie o 14 %

Telekomunikácie

3 – navýšenie o 50 %


Uchádzači so špecifickými potrebami

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s prihláškou na štúdium.
Bližšie informácie a Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky nájdete na stránke http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717.


Štipendium

Študent doktorandského študijného programu v dennej forme štúdia s trvalým pobytom v členskom štáte EÚ má počas trvania štandardnej dĺžky štúdia študijného programu, na ktorý bol prijatý, ak už nezískal vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, nárok na štipendium.

Okrem toho môže byť študentovi jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch a motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností. Podmienky na priznávanie a poskytovanie motivačných štipendií upravuje Štipendijný poriadok STU: http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/stipendijny-poriadok-stu.html?page_id=4566.


Poplatky za štúdium

Štúdium v dennej forme je v štandardnej dĺžke bezplatné. Študent v dennej forme štúdia je povinný uhradiť fakulte ročné školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, alebo v prípade súbežného štúdia viacerých študijných programov, alebo v prípade štúdia v cudzom jazyku.

Študent v externej forme štúdia je povinný uhrádzať ročné školné v každom roku štúdia.

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.