Prejsť na obsah
Výskum

Ambíciou pracovísk fakulty je spájanie kvalitného vzdelávania ako jednej zložky základného poslania fakulty s druhou dôležitou zložkou – vedeckým výskumom a vývojom.

V oblasti vedy, výskumu a vývoja si Fakulta elektrotechniky a informatiky STU Bratislava udržiava pozíciu významného centra týchto aktivít. Pokiaľ ide o grantovú úspešnosť,
fakulta patrí medzi najúspešnejšie pracoviská na Slovensku.

Ako nosné smery rozvoja vedy na FEI STU boli definované informačné a telekomunikačné systémy a technológie, elektronika a elektrotechnika a ich aplikácie, automatizované systémy a metódy ich riadenia, elektroenergetika a jadrová energetika. V týchto oblastiach sa musia rozvíjať aj vedecké aktivity Fakulty elektrotechniky a informatiky. Tieto smery korešpondujú s najnovšími trendami a prioritami v Európskej únii a vo svete a súčasne odzrkadľujú hlavné potreby spoločnosti.

Fakulta sa usiluje o udržanie pozície významného vedeckovýskumného pracoviska. Výsledkom musí byť kvalita, ktorej dôkazom budú výstupy z domácich aj zahraničných projektov vo forme publikácií, hlavne v karentovaných časopisoch, uznávané citácie a ohlasy, patenty, ale aj akceptácia pracovníkov pri zavádzaní najnovších technológií a vedeckých výsledkov do praxe, účasť na tvorbe koncepcií rozvoja príslušných sektorov hospodárstva SR.

Merateľným ukazovateľom by mal byť tiež počet vyškolených doktorandov.

Kvalita sa prejavuje aj v individuálnej aktivite v prospech fakulty a preto treba hľadať cesty, ako adresnejšie podporiť kvalitných a aktívnych pracovníkov vo výskumnej činnosti.

Fakulta v oblasti vedy a výskumu sústreďuje pozornosť aj na:

  • využívanie možností financovania vedy a výskumu zapájaním pracovných kolektívov ústavov do všetkých foriem dostupných výziev ako sú, VEGA, KEGA, APVV, štrukturálne fondy EÚ, kompetenčné centrá a centrá excelentnosti, rámcové programy EÚ, bilaterálne a iné medzinárodné projekty, štátne objednávky, ako aj z iných zdrojov,
  • hľadanie možností spolupráce jednotlivých pracovísk FEI STU s významnými partnermi v oblasti vedy (SAV, Prírodovedeckou fakultou a Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK a ďalšími vedeckými inštitúciami), ale aj so súkromnými podnikmi v ťažiskových oblastiach
  • zapájanie študentov do vedeckovýskumnej činnosti a hľadanie možností pôsobenia študentov doktorandského štúdia vo výskumných centrách doma i na zahraničných univerzitách,

Úspešnosť týchto cieľov dosahovať aj integráciou kolektívov a pracovísk, združovaním pracovníkov okolo vedeckých osobností a autorít, ktorými fakulta disponuje.