Prejsť na obsah
Podmienky prijímania na inžinierske štúdium

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách vyhlasuje prijímacie konanie na inžinierske štúdium na študijné programy:

dot Druhé kolo je otvorené od 1. 7. 2016 do 22. 7. 2016.

Termín podania prihlášky na inžinierske štúdium: do 22. 7. 2016

Prijímacia skúška sa uskutoční v termíne od 22. 8. 2016 — 24. 8. 2016

Zasadnutie prijímacej komisie:  26. 8. 2016

Poplatok za prijímacie konanie: 

20 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky
50 € -  uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku

Banka: Štátna pokladnica
IBAN účtu: SK0681800000007000084998
BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA
Variabilný symbol: - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky
Adresát: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Platbu uhrádzajte prednostne bankovým prevodom.

Využite možnosť vyplniť prihlášku na štúdium elektronicky
http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Tlačivo prihlášky, ak nevyužijete e-prihlášku, si zakúpite v predajniach ŠEVT-u, alebo si ho stiahnete tu>> http://www.minedu.sk/data/att/5430.pdf.

Na fakultu musíte zaslať:

  • prihlášku
  • doklad o zaplatení poplatku
  • overené kópie diplomu o ukončení Bc. štúdia a výpis absolvovaných predmetov najneskôr na prijímacie skúšky. 

Ukončené vzdelanie v zahraničí

Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí musí  predložiť uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou – http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545

Adresa:

Fakulta elektrotechniky a informatiky
PGO
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1