Prejsť na obsah Textová verzia
pondelok, 4. máj 2015

Podmienky prijímania na inžinierske štúdium

Termín podania prihlášky na inžinierske štúdium:

Pre absolventov Bc. štúdia FEI STU na ak. r. 2014/2015  do 31. 3. 2015
Pre uchádzačov z iných VŠ do 31. 5. 2015
Prijímacia skúška sa uskutoční: v termíne 30. 6. 2015 — 3. 7. 2015

Zasadnutie prijímacej komisie  po   15. 7. 2015

Poplatok za prijímacie konanie: 

35 € -  uchádzač sa hlási prostredníctvom elektronickej prihlášky
50 € -  uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku

Banka: Štátna pokladnica
IBAN účtu: SK0681800000007000084998
BIC/SWIFT kód banky: SPSRSKBA
Variabilný symbol: - v prípade podania len v papierovej forme - 615
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky
Adresát: Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Platbu uhrádzajte prednostne bankovým prevodom.

Využite možnosť vyplniť prihlášku na štúdium elektronicky http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Postup pri podávaní e-prihlášky

Tlačivo prihlášky, ak nevyužijete e-prihlášku, si zakúpite v predajniach ŠEVT-u, alebo si ho stiahnete tu>> http://www.minedu.sk/data/att/5430.pdf.

Postup pri podávaní papierovej prihlášky

Na fakultu musíte zaslať:

 • prihlášku
 • doklad o zaplatení poplatku
 • overené kópie diplomu o ukončení Bc. štúdia a výpis absolvovaných predmetov najneskôr na prijímacie skúšky. 

Ukončené vzdelanie v zahraničí

Uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí musí  predložiť uznaný doklad o vzdelaní vydaný zahraničnou vysokou školou – http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici/uznanie-dokladov-o-ukoncenom-vysokoskolskom-vzdelani.html?page_id=5704

Adresa:

Fakulta elektrotechniky a informatiky
PGO
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava 1

  Aktualizované: 26.03.2015
  Tlačiť hore Zdielať
   
   
  © 2015 Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave,  Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava 1, tel.: +421 2 602 91 111, fax: +421 2 654 20 415