Prejsť na obsah
Prijímacie konanie na inžinierske štúdium na akademický rok 2017/2018

2. kolo prijímacieho konania je otvorené od 6. 7. 2017 do 21. 7. 2017

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách vyhlasuje prijímacie konanie na inžinierske štúdium na študijné programy v dennej prezenčnej forme:

 • Aplikovaná elektrotechnika  (slovenský jazyk)
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita  (slovenský jazyk)
 • Elektroenergetika  (slovenský jazyk)
 • Elektronika a fotonika  (slovenský jazyk, anglický jazyk)
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo  (slovenský jazyk, anglický jazyk)
 • Robotika a kybernetika  (slovenský jazyk)
 • Telekomunikácie  (slovenský jazyk)

a v dennej dištančnej forme:

 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita  (slovenský jazyk)
 • Elektroenergetika  (slovenský jazyk)
 • Robotika a kybernetika (slovenský jazyk)

Dĺžka štúdia: 2 roky

Inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium, je druhým stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené je obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou. Po absolvovaní je udelený akademický titul: Ing.


Študijné programy

Študijné programy v akademickom roku 2017/2018 ikona (3 005 kB)


Podmienky prijímania

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalárske štúdium).

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU

Ďalšie podmienky prijímania na štúdium študijných  programov inžinierskeho štúdia na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU. ikona (456 kB)


Harmonogram prijímacieho konania

Termín podania prihlášky:  do 21. 07. 2017.
Termín prijímacej skúšky:
 21. 8. – 22. 8. 2017
Termín zasadnutia prijímacej komisie:
24. 8. 2017


Spôsob podania prihlášky

 • vyplnenie a vytlačenie elektronickej prihlášky v Akademickom informačnom systéme AIS (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk)
 • alebo vyplnenie prihlášky na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (http://www.minedu.sk/data/att/5430.pdf)
 • odovzdanie alebo zaslanie vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na adresu:

  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Pedagogické oddelenie
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

Uchádzač o štúdium si môže podať len jednu prihlášku na najviac dva študijné programy ponúkané fakultou.

Postup pri podávaní elektronickej prihlášky ikona (293 kB)


Prílohy k prihláške

 • životopis;
 • výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis dodala a overenú kópiu dokladu o ukončení štúdia (diplom) – pre uchádzačov, ktorí sú v čase podávania prihlášky študentmi bakalárskeho štúdia na FEI STU tieto doklady doplní k prihláške Pedagogické oddelenie FEI STU ;
 • potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania;
 • uchádzač so špecifickými potrebami pripojí žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky;
 • uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí predloží doklad o uznaní vysokoškolského vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v zmysle platných zákonov (http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545).

Uchádzač môže k prihláške priložiť doklady o významných výsledkoch svojej odbornej činnosti v oblasti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa hlási.


Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

 • 20 € -  uchádzač vyplní elektronickú prihlášku cez AIS
 • 50 € -  uchádzač nevyužije elektronickú prihlášku
 • 80 € - štúdium v anglickom jazyku


Spôsob úhrady: bankovým prevodom

  Banka:  

Štátna pokladnica
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava

  IBAN účtu:   SK06 8180 0000 0070 0008 4998
  BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA
  Variabilný symbol:   - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky
  Adresa príjemcu:   Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava


Prijímacia skúška

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe v prípade, ak nemožno odbornú spôsobilosť posúdiť z predložených dokladov o doterajšom štúdiu.

Prijímaciu skúšku možno odpustiť, ak doklady o doterajšom štúdiu predložené uchádzačom postačujú na posúdenie jeho odbornej spôsobilosti aj bez konania prijímacej skúšky.

V prijímacom konaní na akademický rok 2017/2018 bude prijímacia skúška odpustená uchádzačom, ktorí úspešne ukončia bakalárske štúdium na FEI STU v akademickom roku 2016/2017, v závislosti od študijného programu, na ktorý sa hlásia, podľa nasledovnej tabuľky:

Študijný program, na ktorý sa uchádzač hlási Študijný program, ktorý uchádzač úspešne ukončí v ak. roku 2016/2017
Aplikovaná elektrotechnika Aplikovaná mechatronika, Elektrotechnika, Elektroenergetika, Elektronika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Aplikovaná informatika Aplikovaná informatika
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita všetky ŠP FEI STU
Elektroenergetika všetky ŠP FEI STU
Elektronika a fotonika všetky ŠP FEI STU
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo Automobilová mechatronika, Elektronika, Jadrové a fyzikálne inžinierstvo, Elektrotechnika, Elektroenergetika
Robotika a kybernetika Aplikovaná mechatronika, Robotika a kybernetika
Telekomunikácie Telekomunikácie

Okruhy otázok z predmetov prijímacej skúšky pre jednotlivé študijné programy ikona (2 217 kB)


Vyhodnotenie prijímacieho konania a rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania

Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na inžinierske štúdium v príslušnom študijnom programe vypracuje komisia pre posúdenie odbornej spôsobilosti uchádzačov o inžinierske štúdium, ktorú menuje dekan fakulty.

Návrh uchádzačov na prijatie vychádza z:

 • poradia zostaveného na základe študijných výsledkov v prvom stupni vysokoškolského štúdia,
 • významných výsledkov odbornej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa hlási, 
 • hodnotenia prijímacej skúšky.

O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty. V prípade, ak uchádzač splní podmienky pre prijatie na daný študijný program, ale nemôže byť prijatý z kapacitných dôvodov, bude prijatý na študijný program, ktorý si v prihláške zvolil v druhom poradí (alternatívny študijný program).

Ak je počet prijatých uchádzačov o štúdium na konkrétnom študijnom programe menší než stanovený limit, môže dekan rozhodnúť, že sa daný študijný program neotvorí. V takom prípade bude uchádzačom ponúknutý príbuzný študijný program.


Počet uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na štúdium

  Slovenský jazyk Anglický jazyk
Študijný program Plánovaný počet Plánovaný počet Minimálny počet
Aplikovaná elektrotechnika 20 0  
Aplikovaná informatika 100 0  
Aplikovaná mechatronika a elektromobilita 40 5  
Elektroenergetika 40 0  
Elektronika a fotonika 60 5 5
Jadrové a fyzikálne inžinierstvo 15 5 5
Robotika a kybernetika 80 0  
Telekomunikácie 50 5 5
Spolu 405 20

Návrh prijímacej komisie na prijatie/neprijatie je možné zobraziť na stránke https://is.stuba.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl  po zadaní rodného čísla bez lomítka.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručí uchádzačovi v písomnej forme na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške.

Poplatky za štúdium

Štúdium je v štandardnej dĺžke bezplatné. Študent je povinný uhradiť fakulte ročné školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, alebo v prípade súbežného štúdia viacerých študijných programov, alebo v prípade štúdia v cudzom jazyku.

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.