Prejsť na obsah
Dianie na FEI

     Rektor Slovenskej technickej univerzity v Bratislave vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkčných miest profesorov, resp. docentov na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU, viazaných na študijné odbory :

Fyzika kondenzovaných látok a akustika
Elektrotechnika
Teoretická elektrotechnika
Silnoprúdová elektrotechnika
Elektrotechnológie a materiály
Elektronika
Automatizácia
Telekomunikácie
Manažment
Elektroenergetika
Jadrová energetika
Fyzikálne inžinierstvo
Meranie
Meracia technika
Aplikovaná mechanika
Aplikovaná matematika
Kybernetika
Aplikovaná informatika

     Neodpustiteľnou podmienkou výberového konania je vedecko-pedagogický titul „profesor“, resp. „docent“ v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore a splnenie Kritérií na habilitácie docentov a na vymenovanie profesorov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 3.12.2007 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa). Uchádzači musia zároveň preukázať aktívne plnenie pracovných povinností profesora, resp. docenta stanovené v § 75 Zákona o vysokých školách v priebehu posledných 5 rokov a spôsobilosť vykonávať ich aj v najbližšom období podľa ustanovení § 3, ods. 6 Nariadenia vlády SR č. 558/2007 Z. z., ktorým sa mení nariadenie vlády SR č. 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii.

     Žiadosť spolu s podaním vedecko-pedagogickej charakteristiky vypracovanej v súlade s § 1, ods. 4 Nariadenia vlády SR 104/2003 Z. z. o Akreditačnej komisii a s overenou fotokópiou dokladu o získaní vedecko-pedagogického titulu uchádzači podávajú do 15.1.2008 na personálnom oddelení fakulty na adresu FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava. Akceptovaní uchádzači budú zaradení na funkčné miesto profesora, resp. docenta dňom 1.2.2008.                                                     

 

V Bratislave, 20.12.2007

                                                                                            doc. Ing. Ján Vajda, CSc., v.r.                                                                                                                                                                                                                                                               d e k a n