Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1/ a 2/ zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Elektrotechnika na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Elektrotechnika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- pedagogická a výskumná prax v oblasti manažérskych systémov kvality minimálne 10 rokov,
- absolvovanie školení manažéra kvality, resp. interný auditor kvality organizácie a dlhodobé skúsenosti so zavádzaním systémov kvality v podnikoch,
- aktívna publikačná činnosť na konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
- skúsenosti s účasťou na projektoch,
- schopnosť vyučovať predmety z oblasti bezpečnosti prác,
- znalosť svetového jazyka.
  • 1 miesta odborného asistenta pre študijný odbor Aplikovaná informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.
Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-akademická hodnosť PhD. v odbore Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- prax v odbore minimálne 5 rokov,
- schopnosť vyučovať predmety: Komunikačné siete 2, Algoritmizácia a programovanie,
- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,
- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
- znalosť svetového jazyka. 

Termín nástupu pre obidve miesta odborného asistenta je od 1. 11. 2011.

Podmienky podania žiadosti:
Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 13. októbra 2011 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
d e k a n