Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:
  • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Elektroenergetika na Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky FEI STU.
Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore Elektroenergetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- splnenie Kritérií na vymenovanie docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
Ďalšie kritériá:
- pedagogická a výskumná prax minimálne 10 rokov,
- aktívna publikačná činnosť na konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
- skúsenosti s účasťou na projektoch,
- schopnosť vyučovať predmety študijného programu Elektroenergetika so zameraním na
prechodné stavy v ES,
- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Elektroenergetiky,
- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku,
- znalosť svetového jazyka.
Termín nástupu: od 1. 6. 2012
  • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Kybernetika na Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá :
- splnenie Kritérií na vymenovanie docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
Ďalšie kritériá:
- zameranie na oblasti: Prediktívne riadenie systémov, Identifikácia systémov, Decentralizované riadenie zložitých systémov, Adaptívne riadenie systémov,
- vedecké publikácie v odbore Kybernetika,
- znalosť 2 svetových jazykov.
Termín nástupu: od 1. 7. 2012

  • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Elektrotechnika na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:
- vedecko-pedagogický titul docent v odbore 5.2.12 Elektrotechnológie a materiály, prípadne v príbuznom študijnom odbore.
Podporujúce predpoklady a iné kritériá:
- splnenie Kritérií na vymenovanie docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).
Ďalšie kritériá:
- pedagogická prax minimálne 5 rokov,
- publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch,
- znalosti z oblasti jadrovej fyziky a techniky
- experimentálne skúsenosti s detekciou ionizujúceho žiarenia,
- organizačné schopnosti,
- znalosť anglického jazyka.
Termín nástupu: od 1. 7. 2012


Podmienky podania prihlášky:
Prihlášky spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom, prehľadom publikačnej činnosti, zasielajte najneskôr do 15.  mája 2012 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
 d e k a n              

V Bratislave, 26. 4. 2012