Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade  § 77, odst. 1 a 4  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie :

 • 1 funkčného miesta  profesora viazaného na študijný odbor Automatizácia na Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU.   

Kvalifikačné predpoklady :

 • vedecko-pedagogický titul profesor  v odbore Automatizácia, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá :

 • splnenie Kritérií  na vymenovanie profesorov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade  STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

Ďalšie kritériá :

 • zameranie na oblasti:
  a) metódy a nástroje pre modelovanie a riadenie pohybových systémov so zameraním na priemyselné a mobilné roboty,
  b) metódy a nástroje pre modelovanie a riadenie diskrétnych a hybridných udalostných systémov,
 • minimálne 5 ročná prax vo výučbe predmetov odboru Automatizácia,
 • publikačná činnosť v odbore Automatizácia.

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov  je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie profesora.                                            

Predpokladaný termín nástupu:  od 1. 10. 2012.

Podmienky podania prihlášky

     Prihlášku spolu s osobným dotazníkom, dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť zasielajte najneskôr do  19. septembra 2012 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

doc. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
 d e k a n