Prejsť na obsah
Dianie na FEI

      Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

 • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor Kybernetika na Ústav riadenia a priemyselnej informatiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul docent  v odbore Kybernetika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 5 rokov,
 • výskum a publikácie v oblasti kybernetiky alebo automatizácie,
 • zameranie na oblasti: Všeobecná teória riadenia, Riadenie lineárnych aj nelineárnych systémov,
 • aktívna znalosť svetového jazyka.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 11. 2013

 • 2 funčných miest docentov viazaných na študijný odbor Aplikovaná Informatika na Ústav informatiky a matematiky FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul docent v odbore  Aplikovaná informatika, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 5 rokov,
 • schopnosť vyučovať predmety:
  • Matematická analýza, Lineárna algebra, Diferenciálne a diferenčné rovnice a Funkcionálna analýza  (1 docent),
  • Pravdepodobnosť a štatistika a Matematická analýza  (1 docent),
 • záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej informatiky,
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 11. 2013

- 1 funkčného miesta  docenta viazaného na študijný odbor  Mechatronika na Ústav automobilovej mechatroniky FEI STU.   

Kvalifikačné predpoklady: vedecko-pedagogický titul docent  v odbore Automatizácia, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 10 rokov,
 • vedecko-výskumná aktivita v odbore,
 • aktívna publikačná činnosť na medzinárodných konferenciách a vo vedeckých časopisoch,
 • schopnosť vyučovať predmety: Komunikačné systémy a siete, Senzory a mikrosystémy a  Distribuované vnorené systémy,
 • znalosť minimálne jedného svetového jazyka,
 • organizačné schopnosti a zručnosti v oblasti komunikačných  technológií.

Predpokladaný termín nástupu: od 1. 11. 2013.

Podporujúce predpoklady a iné kritériá u docentov:

 • splnenie Kritérií  na vymenovanie docentov  na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 1. 12. 2008 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa).

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

 • splnenie kvalifikačných predpokladov u docentov je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie docenta.                                           

Podmienky podania prihlášky a zoznam požadovaných dokladov

     Prihlášku do výberového konania spolu s osobným dotazníkom, dokladmi  o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť,  čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do 14. októbra 2013 na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.