Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Doktorandské študijné programy ako študijné programy tretieho stupňa sa zameriavajú na získanie poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa a udeľuje sa im akademický titul „doktor“ („philosophiae doctor“), v skratke „PhD“, ktorá sa uvádza za menom.

 

Legislatíva

Pre organizáciu doktorandského štúdia platia predovšetkým:

 

Charakteristika jednotiek študijného programu

Štandardná dĺžka štúdia

 • denná forma – 3 akademické roky
 • externá forma – 4 akademické roky.

Počet kreditov potrebných na riadne skončenie štúdia je 180.

Odporúčané študijné plány pre jednotlivé študijné programy

Štúdium študijného programu tretieho stupňa pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej časti.

Študijná časť (40 kreditov) sa sústreďuje na získanie hlbokých teoretických poznatkov z odboru a osvojenie metodologického aparátu. Súčasťou študijnej časti je štúdium predmetov špecializácie zvolených v súlade s témou dizertačnej práce. Študent si môže navyše vybrať ako výberový predmet ľubovoľný predmet z iných študijných programov.

Vedecká časť (140 kreditov) - základnou formou vzdelávacej činnosti je individuálna alebo tímová vedecká práca doktoranda zameraná na tému dizertačnej práce. Pozostáva z predmetov:

 • predmety Dizertačný projekt I – IV pre dennú formu štúdia, resp. Dizertačný projekt Ie – VIe pre externú formu štúdia, Dizertačná skúška a Obhajoba dizertačnej práce. Kredity sú prideľované za projekty dizertačnej práce a za predmety Dizertačná skúška a Obhajoba dizertačnej práce po úspešnej obhajobe.
 • predmety Vedecká práca I – IV pre dennú formu štúdia, resp. Vedecká práca Ie – Ve pre externú formu štúdia. Podmienkou absolvovania predmetu je aktívna vedecká práca dokumentovaná výsledkami tvorivej činnosti študenta a podporená aktivitami, ako sú aktívna účasť na konferenciách, workshopoch a sympóziách, uznanie výsledkov - citácie, účasť na riešení vedeckých projektov, získanie grantu pre doktorandov a pod.

Súčasťou vedeckej časti štúdia študijného programu je dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce. Za dizertačnú skúšku doktorand získa 20 kreditov. Za obhajobu dizertačnej práce doktorand získa 30 kreditov.

 

Absolvovanie predmetu sa hodnotí vyjadrením:

 • prospel – ak splnil podmienky absolvovania predmetu,
 • neprospel – ak nesplnil podmienky absolvovania predmetu.

 

Súčasťou štúdia študijného programu tretieho stupňa v dennej forme štúdia je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch hodín týždenne v priemere za akademický rok (§ 54 ods. 11 zákona).

 

Téma dizertačnej práce je uvedená v individuálnom študijnom pláne doktoranda. Téma dizertačnej práce môže byť v priebehu štúdia upravovaná len so súhlasom odborovej komisie.

 

Celkový výsledok štúdia študijného programu tretieho stupňa sa hodnotí stupňami:

 • prospel
 • neprospel.

 

Individuálny študijný plán

Štúdium študijného programu tretieho stupňa prebieha podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa. Individuálny študijný plán na celé obdobie štúdia zostavuje na začiatku štúdia školiteľ a predkladá ho na schválenie odborovej komisii (§ 54 ods. 8 zákona).

Individuálny študijný plán študijného programu tretieho stupňa sa zostavuje tak, aby jeho absolvovaním doktorand splnil podmienky na riadne skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej študijnému programu:

 • denná forma – v každom roku štúdia študent štandardne získa 60 kreditov,
 • externá forma – v každom roku štúdia študent štandardne získa 45 kreditov.

 

Kontrola štúdia a podmienky na pokračovanie v štúdiu

Kontrola štúdia v rámci študijného programu tretieho stupňa sa uskutočňuje na základe aktualizovaného študijného plánu. Aktualizovaný študijný plán doktoranda predkladá školiteľ na konci každého akademického roka predsedovi odborovej komisie s vyjadrením, či odporúča alebo neodporúča jeho pokračovanie v štúdiu. Školiteľ hodnotí stav a úroveň plnenia študijného plánu doktoranda, dodržiavanie termínov a v prípade potreby predkladá návrh na úpravu individuálneho študijného plánu. O tom, či doktorand môže v štúdiu pokračovať, a tiež aj o prípadných zmenách v jeho individuálnom študijnom pláne rozhoduje dekan na základe návrh predsedu odborovej komisie.

Doktorand splnil podmienky na pokračovanie v štúdiu, ak:

 • získal minimálny počet kreditov podľa čl. 17 bod 2 písm. b) Študijného poriadku STU,
 • neprekročí v ďalšom období povolenú dĺžku štúdia podľa čl. 3 bod 10 Študijného poriadku STU.

 

Podmienky riadneho ukončenia štúdia

 • úspešné absolvovanie povinných a povinne voliteľných predmetov študijného programu v súlade s pravidlami a podmienkami na utváranie študijných plánov,
 • vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou počas celého doktorandského štúdia, v rozsahu 4 hodiny týždenne v priemere,
 • splnenie minimálnych kritérií v oblasti výstupov vyžadovaných na úspešné ukončenie štúdia:
 • vykonanie štátnych skúšok, ktorými sú dizertačná skúška a obhajoba dizertačnej práce.