Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

K administratívnej príprave obhajoby dizertačnej práce pedagogickým oddelením FEI STU je nutné v dostatočnom časovom predstihu doložiť nasledujúce:

 • žiadosť na tlačive - tlačivo ikona (76 kB)
 • dizertačná  práca 4ks – uviesť evidenčné číslo z AISU (práca musí obsahovať oficiálne zadanie dizertačnej práce) pevná väzba A4
 • autoreferát 12 ks – aj oponenti doplnení; vzor dvojjazyčného autoreferátu ikona (35 kB)
 • autoreferát v elektronickej podobe
 • životopis 1x
 • zoznam publikovaných prác (pri kolektívnych prácach do zátvorky uviesť percentuálny podiel a prehlásenie spoluautorov)
 • kópie publikácií a iné elaboráty,  ak nie sú súčasťou dizertačnej práce, tak sa pripájajú v jednom vyhotovení
 • protokol originality 1x
 • zadanie podpísané, vo 2 vyhotoveniach odovzdať, pričom jedno z nich je súčasťou dizertačnej práce
 • vyplnené tlačivo prínosy dizertačnej práce ikona (53 kB)

Postup odovzdávania dizertačných prác a realizácia ich obhajob v LS 2020/2021 boli upravené v zmysle Metodického usmernenia k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok v letnom semestri akademického roka 2020/2021 na STUv Bratislave.

Školiteľ zabezpečí najneskôr 2 týždne pred termínom obhajoby dizertačnej práce:

 • posudok školiteľa 2x
 • zadanie oponentov do AIS-u,
 • vloženie oponentských posudkov (Dokumentácia programu AIS, zväzok 3  Učiteľ, kapitola 6., str. 117)
  (Bez týchto údajov nie je možné z AIS-u vytlačiť dokumentáciu k obhajobám

V prípade splnenia kritérií na získanie Ceny rektora STU (Smernica rektora č. 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora STU) je potrebné priložiť vyplnenú žiadosť – Príloha č. 1: Podklad k udeleniu Ceny rektora STU absolventovi doktorandského študijného programu

Predpisy súvisiace s vypracovaním a odovzdaním záverečných prác

Centrálny register