Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Ustanovenia Študijného poriadku k odovzdávaniu a obhajobám dizertačných prác

Metodické usmernenie k odovzdávaniu záverečných prác a organizácii štátnych skúšok na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave

Postup odovzdávania záverečných prác do AIS 

Odovzdanie a obhajoba záverečnej práce, ktorá obsahuje neverejné informácie

Obhajoby dizertačnej práce sa konajú prezenčnou metódou.

K administratívnej príprave obhajoby dizertačnej práce pedagogickým oddelením FEI STU je nutné v dostatočnom časovom predstihu doložiť nasledujúce:

  • dizertačná práca v elektronickej podobe (prostredníctvom AIS) – práca musí obsahovať predsedom odborovej komisie schválené zadanie dizertačnej práce vygenerované z AIS

  • 1 ks dizertačná práca v listinnej podobe – ak to predseda príslušnej odborovej / programovej komisie považuje za nevyhnutné pre priebeh obhajoby záverečnej práce

  • návrh licenčnej zmluvy – licenčná zmluva sa uzatvára a podpisuje elektronicky prostredníctvom AIS a nie je potrebné ju tlačiť

  • čestné vyhlásenie o vydaní záverečnej práce v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia (ak bola záverečná práca alebo jej časť ešte pred zaslaním do CRZP vydaná v rámci periodickej publikácie alebo ako neperiodická publikácia) – podpisuje sa elektronicky prostredníctvom AIS najneskôr dva týždne pred termínom konania obhajoby dizertačnej práce

  • autoreferát v elektronickej podobe (prostredníctvom AIS ako príloha dizertačnej práce) – je potrebné uviesť aj oponentov, vzor autoreferátu

  • 12 ks autoreferát v listinnej podobe  – v mimoriadnej situácii nie je potrebné

  • životopis

  • zoznam publikovaných prác (pri kolektívnych prácach do zátvorky uviesť percentuálny podiel a prehlásenie spoluautorov)

  • kópie publikácií a iné elaboráty,  ak nie sú súčasťou dizertačnej práce, tak sa pripájajú v jednom vyhotovení

V prípade splnenia kritérií na udelenie Ceny rektora STU je potrebné  vyplniť Podklad pre udelenie Ceny rektora STU absolventovi doktorandského študijného programu. Vyplnený a školiteľom podpísaný podklad je potrebné doručiť p. Kurucovej na PGO FEI STU najneskôr 7 dní po obhajobe dizertačnej práce.

 

Predpisy súvisiace s vypracovaním a odovzdaním záverečných prác

Centrálny register