Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Všeobecné ustanovenia

 • Dizertačná skúška patrí medzi štátne skúšky.
 • Doktorand vykoná dizertačnú skúšku po získaní aspoň 40-tich kreditov najneskôr do polovice štandardnej dĺžky štúdia študijného programu.
 • K dizertačnej skúške je doktorand povinný podať písomnú prácu v rozsahu minimálne 2 AH, ktorú tvorí projekt dizertačnej práce, obsahujúci súčasný stav poznatkov o danej problematike, náčrt teoretických základov a metodiku riešenia danej problematiky. Súčasťou písomnej práce je aj stanovenie cieľov dizertácie na základe analýzy súčasného stavu v danej oblasti výskumu.
 • Doktorand predkladá písomnú prácu k dizertačnej skúške v štátnom jazyku. Na základe žiadosti doktoranda môže byť písomná práca k dizertačnej skúške predložená aj v inom ako štátnom jazyku. K žiadosti sa vyjadruje predseda odborovej alebo programovej komisie a schvaľuje ju dekan.
 • Písomnú prácu k dizertačnej skúške posudzuje jeden oponent.
 • Výsledok dizertačnej skúšky hodnotí skúšobná komisia vyjadrením „prospel“ alebo „neprospel“.

 

Príprava dizertačnej skúšky

 • Doktorand najneskôr jeden mesiac pred posledným dňom možného termínu skúšky zašle záväznú prihlášku na dizertačnú skúšku a písomnú prácu k dizertačnej skúške dekanovi, pričom to zároveň oznámi predsedovi odborovej/programovej komisie a školiteľovi.
 • Písomná práca sa odovzdáva v 2 exemplároch.
 • Predseda odborovej/programovej komisie zašle dekanovi návrh oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške, členov skúšobnej komisie a termín dizertačnej skúšky.
 • Oponent písomnej práce k dizertačnej skúške doručí oponentský posudok tak, aby posudok bol doktorandovi prístupný k nahliadnutiu najneskôr 3 pracovné dni pred konaním dizertačnej skúšky.

    

   Na základe Príkazu rektora č. 7/2020-PR Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky na STU v Bratislave na zimný semester akademického roka 2020/2021 v znení dodatkov č. 1 a 2 sa v termíne 14.01.2021 – 13.02.2021 z dôvodu pretrvávajúcej nepriaznivej epidemiologickej situácie v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19 upravuje priebeh dizertačných skúšok nasledovne:

   • Doktorand predkladá písomnú prácu k dizertačnej skúške v elektronickej podobe vo formáte pdf mailom na adresu danka.kurucova@stuba.sk, pričom to mailom oznámi aj predsedovi programovej komisie pre príslušný študijný program.
   • Doktorand zašle elektronicky aj záväznú prihlášku na dizertačnú skúšku ­ t.j scan prihlášky podpísanej študentom aj školiteľom vo formáte pdf.
   • Dizertačné skúšky sa budú konať pred skúšobnou komisiou dištančnou metódou prostredníctvom videokonferencie bez fyzickej prítomnosti.

    

   Priebeh dizertačnej skúšky

   • Dizertačná skúška pozostáva z rozpravy o písomnej práci k dizertačnej skúške, v rámci ktorej doktorand oboznamuje skúšobnú komisiu s projektom dizertačnej práce a zaujíma stanovisko k oponentskému posudku. V rozprave doktorand preukazuje teoretické vedomosti z riešenej témy.
   • Dizertačnej skúšky sa zúčastňuje aj školiteľ doktoranda. V neverejnej časti sa školiteľ vyjadrí k priebehu štúdia doktoranda.
   • Výsledok dizertačnej skúšky oznamuje predseda skúšobnej komisie doktorandovi v deň konania dizertačnej skúšky.
   • Príslušné oddelenie fakulty odovzdá doktorandovi najneskôr v deň jeho zápisu do ďalšej časti študijného programu v nasledujúcom akademickom roku Protokol o absolvovaní dizertačnej skúšky.