Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

 

    • Doktorand najneskôr jeden mesiac pred posledným dňom možného termínu skúšky zašle záväznú prihlášku na dizertačnú skúšku a písomnú prácu k dizertačnej skúške dekanovi.
    • Písomná práca sa odovzdáva v 2 exemplároch.
    • Predseda OK na návrh školiteľa zašle dekanovi návrh oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške, členov komisie a termín dizertačnej skúšky.