Prejsť na obsah
Doktorandské štúdium

Všeobecné ustanovenia

 • Dizertačná skúška patrí medzi štátne skúšky.
 • Doktorand vykoná dizertačnú skúšku po získaní aspoň 40-tich kreditov najneskôr do polovice štandardnej dĺžky štúdia študijného programu.
 • K dizertačnej skúške je doktorand povinný podať písomnú prácu v rozsahu minimálne 2 AH, ktorú tvorí projekt dizertačnej práce, obsahujúci súčasný stav poznatkov o danej problematike, náčrt teoretických základov a metodiku riešenia danej problematiky. Súčasťou písomnej práce je aj stanovenie cieľov dizertácie na základe analýzy súčasného stavu v danej oblasti výskumu.
 • Doktorand predkladá písomnú prácu k dizertačnej skúške v štátnom jazyku. Na základe žiadosti doktoranda môže byť písomná práca k dizertačnej skúške predložená aj v inom ako štátnom jazyku. K žiadosti sa vyjadruje predseda odborovej alebo programovej komisie a schvaľuje ju dekan.
 • Písomnú prácu k dizertačnej skúške posudzuje jeden oponent.
 • Výsledok dizertačnej skúšky hodnotí skúšobná komisia vyjadrením „prospel“ alebo „neprospel“.

 

Príprava dizertačnej skúšky

 • Doktorand najneskôr jeden mesiac pred posledným dňom možného termínu dizertačnej skúšky doručí p. Kurucovej na PGO záväznú prihlášku na dizertačnú skúšku podpísanú študentom aj školiteľom.
 • Doktorand predkladá dekanovi písomnú prácu k dizertačnej skúške v elektronickej podobe prostredníctvom AIS, pričom to oznámi aj predsedovi programovej komisie pre príslušný študijný program a referentke PGO pre doktorandské štúdium p. Kurucovej (kurucova@stuba.sk).

 • Predseda odborovej/programovej komisie zašle dekanovi návrh oponenta písomnej práce k dizertačnej skúške, členov skúšobnej komisie a termín dizertačnej skúšky.
 • Oponent písomnej práce k dizertačnej skúške doručí oponentský posudok tak, aby posudok bol doktorandovi prístupný k nahliadnutiu najneskôr 3 pracovné dni pred konaním dizertačnej skúšky. Posudok je doktorandovi prístupný prostredníctvom AIS.

  

Priebeh dizertačnej skúšky

 • Dizertačné skúšky sa konajú prezenčnou formou.
 • Dizertačná skúška pozostáva z rozpravy o písomnej práci k dizertačnej skúške, v rámci ktorej doktorand oboznamuje skúšobnú komisiu s projektom dizertačnej práce a zaujíma stanovisko k oponentskému posudku. V rozprave doktorand preukazuje teoretické vedomosti z riešenej témy.
 • Dizertačnej skúšky sa zúčastňuje aj školiteľ doktoranda. V neverejnej časti sa školiteľ vyjadrí k priebehu štúdia doktoranda.
 • Výsledok dizertačnej skúšky oznamuje predseda skúšobnej komisie doktorandovi v deň konania dizertačnej skúšky.
 • Príslušné oddelenie fakulty odovzdá doktorandovi najneskôr v deň jeho zápisu do ďalšej časti študijného programu v nasledujúcom akademickom roku Protokol o absolvovaní dizertačnej skúšky.