Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

Na cvičenia sa prihlasujú všetci okrem študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia (BŠ). 

  1. Zobrazenie rozvrhu – rozvrh v AIS bude dostupný 17.9.2019 (utorok poobede).          

Na základe tohto rozvrhu sa budete prihlasovať na cvičenia, preto Vás žiadame, aby ste sa s ním oboznámili. Rozvrh je zverejnený a priebežne aktualizovaný na www.fei.stuba.sk a na http://aladin.elf.stuba.sk/rozvrh/.

 

  1. Prihlasovanie na cvičenia (rozvrhovú akciu) – Prihlasovanie na cvičenia pre študentov sa otvára postupne na základe ich doposiaľ získaných študijných výsledkov (VŠP), ktoré sú zaznamenané v AIS a takisto sa zohľadňuje vyplnenie evaluácie (minimálne na 60 %)  v LS 2018/19 .

Prihlasovanie začína 18. 9. 2019 (streda) od 10:00 hod.  Časy, kedy bude študentovi umožnené zapísanie, budú vygenerované v utorok 17.9.2019  a môžete si ich potom pozrieť v portáli študenta, berie sa stav v čase generovania,  zmeny po tomto čase sa nezohľadňujú.

V časti Moje štúdium kliknite na Registrácie, zápisy a zmeny po zápisoch. V časti Zvolené predmety, kde vidíte zapísané predmety na zimný semester, sa môžete cez stĺpec Cvičenie zapisovať na cvičenia jednotlivých predmetov.

Zapisovanie na cvičenia končí 19. 9. 2019 (štvrtok) o 12:00 hod.

 

Upozornenie: 

       Každé cvičenie ( rozvrhová akcia ) má ohraničenú kapacitu. Po dosiahnutí tejto kapacity sa už ďalší študent na toto cvičenie nemôže zapísať.  

       Kolízne rozvrhové situácie (napr. konflikt prednášok s cvičeniami) sa budú riešiť vo štvrtok 19.9.2019 od 13:00 do 15:00 hod. v T-123 (priestory Výpočtového strediska), alebo kontaktujte emailom fakultných integrátorov. 

       Študenti vyšších ročníkov, ak majú zapísaný predmet prvého ročníka Bc. štúdia, cvičenie si dohodnú individuálne s cvičiacim. 

 

Pokyny ústavov a inštitútov: 

ÚMIKT:

Študenti 2. a 3. ročníka bakalárskeho ŠP TLK a študenti 1. a 2. ročníka inžinierskeho ŠP MIKT sa pri zapisovaní na rozvrhové akcie v AIS budú zapisovať podľa rozvrhov a zoznamov, ktoré im budú zaslané elektronickou poštou do schránky v AIS.

Na rozvrhové akcie predmetov v AIS, ktoré nezabezpečuje ÚMIKT (napr. MAT2, MAT3, FYZ, ...), sa študenti budú prihlasovať podľa vlastného uváženia, rešpektujúc pokyny zverejnené na webovej stránke fakulty.

IKAL: 

Spoločné stretnutie všetkých študentov druhého cudzieho jazyka (nemecký, ruský) Bc. a Ing. štúdia sa uskutoční v pondelok 23.9.2019 o 12.00 v miestnosti A 615.

ÚRK: 

Pokyny pre zápis študentov

  • Poslucháči 3. ročníka bakalárskeho programu Robotika a kybernetika,
  • poslucháči 1. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika a
  • poslucháči 2. ročníka inžinierskeho programu Robotika a kybernetika

sa na rozvrhové akcie zapisujú podľa zoznamov a rozvrhov uvedených na stránke http://urk.fei.stuba.sk/rozvrh

Postup: pozrite si zaradenie svojej skupiny na cvičenia a podľa toho sa zapíšte v rozvrhu AIS.

Iný spôsob zápisu nebude akceptovaný!

TIŠ:

Zapisovanie sa študentov 2.a 3. ročníka FEI STU na hodiny TK pre zimný semester 2019/2020 bude v priestoroch TIŠ nasledovne:

23.9.2019 9.00 - 14.00 pondelok
24.9.2019 9.00 - 14.00 utorok
25.9.2019 9.00 - 14.00 streda