Prejsť na obsah
Štúdium

V akademickom roku 2017/2018 je možné prihlásiť diplomové práce do nasledovných súťaží:

 

  1. Inžinierska cena 2018 - súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti stavebníctva v akademickom roku 2017/2018

Organizátorom súťaže je ABF Slovakia v súčinnosti so Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Jedná sa o súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Komisie na obhajobu diplomových prác inžinierskeho štúdia jednotlivých fakúlt nominujú najlepšie práce do fakultného kola. Nezávislá fakultná komisia na základe nominácií vyberie práce do celoštátneho kola Ceny.

Odborná porota bude hodnotiť originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Odborná porota vyberie z diplomových prác nominovaných fakultami do celoštátneho kola jednu diplomovú prácu, ktorá získa Inžiniersku cenu 2018. Autor víťaznej práce sa zároveň stáva laureátom Inžinierskej ceny 2018. Porota súbežne vyberie ďalšie 3 diplomové práce (bez udania poradia), ktoré získajú Čestné uznanie.

Súčasťou všetkých ocenení sú diplomy a finančné odmeny vo výške:

  • Inžinierska cena 2018 - 800 Eur,
  • Čestné uznania – každá práca 400  

Súčasťou kompletnej dokumentácie zasielanej diplomovej práce je: vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná prihláška, zdôvodnenie prihlásenia do Ceny vypracované nezávislou fakultnou komisiou, anotácia práce, vizualizácie, príp. fotografie fyzických modelov, úplné znenie diplomovej práce s prílohami na USB, 1 výtlačok postera s rozmermi 700 x 1000 mm (na výšku), slúžiaci k prezentácii jej autora pred porotou i na výstave všetkých diplomových prác. Ak je súčasťou diplomovej práce vytlačená výkresová dokumentácia prikladá sa zložená do formátu A4.

Termín na zaslanie prihlášok je 11.9.2018, diplomové práce a dokumentáciu je potrebné odovzdať do 30.9.2018.

 

  1. Cena NCR - súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti robotiky v roku 2018

Vyhlasovateľom súťaže je Národné centrum robotiky. Do súťaže sa môžu zapojiť študenti, ktorí končia inžinierske štúdium so zameraním na robotiku a príbuzné odbory na niektorej z vysokých škôl a univerzít so sídlom v Slovenskej republike.

Hodnotenie diplomových prác je rozdelené do dvoch častí. V prvej časti vyberajú najlepšie práce členovia komisií pre štátne skúšky, pričom budú hodnotiť ciele práce a ich splnenie, prínos práce pre oblasť robotiky, vhodnosť použitej metodiky, prezentáciu práce pri obhajobe a výstupy práce (publikácie, terénne experimenty, softvér, projekt,...). Fakulta môže nominovať maximálne 10% z celkového počtu obhájených diplomových prác v danom odbore.

V druhej časti vyberie hodnotiaca komisia vo finálnom kole súťaže z nominovaných prác tri najlepšie diplomové práce a jednu najviac inovatívnu diplomovú prácu.

Prihlášku do súťaže je potrebné zaslať poštou a diplomovú prácu v elektronickej podobe najneskôr do 20.6.2018.

 

  1. 11. ročník súťaže Cena za najlepší príspevok v oblasti kvality

Súťaž vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike. Poslaním a cieľom súťaže je upozorniť a vyzdvihnúť prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť. V súťaži sa udeľuje ocenenie v piatich kategóriách, diplomové práce je možné prihlásiť do Kategórie E): najlepšia diplomová práca.

Kritériá hodnotenia diplomových prác sú: aktuálnosť témy a využitie literárnych zdrojov, vhodnosť metód a postupu riešenia, naplnenie cieľov a prínos práce.

Štatút a pravidlá súťaže spolu s prihláškou do súťaže sú uverejnené na webovej stránke úradu: http://www.unms.sk/?11_rocnik_sutaze_Cena_za_najlepsi_prispevok_v_oblasti_kvality

Prihlášku je potrebné zaslať spolu s diplomovou prácou, posudkami vedúceho diplomovej práce a oponentov a protokolom originality (v elektronickej podobe na CD nosiči, príp. e-mailom). Konečný termín pre doručenie prihlášky do súťaže je stanovený na 31.8.2018.

 

Návrhy na nominácie diplomových prác do niektorej z týchto súťaží budú realizované prostredníctvom komisií na obhajobu diplomových prác na jednotlivých ústavoch. Prihlášky do súťaží budú pripravované v súčinnosti s Pedagogickým oddelením fakulty.