Prejsť na obsah
Študenti

V akademickom roku 2016/2017 je možné prihlásiť diplomové práce do nasledovných súťaží:

  • 10. ročník súťaže „Cena za najlepší publicistický príspevok v oblasti kvality práce, produkcie a života“

Súťaž vyhlasuje Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR ako koordinátor štátnej politiky kvality v Slovenskej republike. Poslaním a cieľom súťaže je upozorniť a vyzdvihnúť prácu novinárov, publicistov, redakcií, vedeckých pracovníkov a absolventov vysokých škôl, zameranú na oblasť kvality, podporiť ich a oceniť za výnimočné príspevky, ktoré zachytávajú uvedenú tému a prispievajú k zvyšovaniu povedomia verejnosti o problematike a jej prínosoch pre spoločnosť. V súťaži sa udeľuje ocenenie v piatich kategóriách, diplomové práce je možné prihlásiť do Kategórie E): najlepšia diplomová práca.

Kritériá hodnotenia príspevkov sú opísané v štatúte a pravidlách súťaže, ktoré sú s prihláškou do súťaže uverejnené na webovej stránke úradu:

http://www.unms.sk/?10-rocnik-sutaze-cena-za-najlepsi-publicisticky-prispevok-v-oblasti-kvality

  • Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti stavebníctva v akademickom roku 2016/2017 – Inžinierska cena 2017

Organizátorom súťaže je ABF Slovakia v úzkej súčinnosti so Slovenskou komorou stavebných inžinierov. Jedná sa o súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Komisie na obhajobu diplomových prác inžinierskeho štúdia jednotlivých fakúlt nominujú najlepšie práce do fakultného kola. Nezávislá fakultná komisia na základe nominácií vyberie práce do celoštátneho kola Ceny. Odborná porota bude hodnotiť originálnosť, jedinečnosť a progresívnosť riešenia, tvorivý prístup k riešenému problému a komplexnosť vyjadrenia filozofie riešenia.

Vyhlásenie súťaže a ďalšie informácie ikona (164 kB)

Návrhy na nominácie diplomových prác do niektorej z týchto súťaží budú realizované prostredníctvom komisií na obhajobu diplomových prác na jednotlivých ústavoch. Prihlášky do súťaží budú pripravované v súčinnosti s Pedagogickým oddelením fakulty.