Prejsť na obsah
Aktuality pre študentov

 

Erasmus+ študijný pobyt je absolvovanie časti štúdia (spolu maximálne 12 mesiacov, s minimálnou dĺžkou 3 mesiace - týka sa študentov, ktorí budú pracovať na záverečnej práci) v zahraničí s čiastočnou finančnou podporou z Európskej únie (mesačná sadzba podľa cieľovej krajiny).

Mobilitu môže absolvovať každý riadne zapísaný študent, ktorý ukončil prvý ročník Bc. štúdia.


Ako sa stať ERASMUS+ študentom?

Študent si vyberie univerzitu, s ktorou má jeho fakulta platnú ERASMUS+ dohodu v danom akademickom roku, v ktorom plánuje študent vycestovať (https://www.stuba.sk/zahranicne-a-class.html?page_id=1849) a podá si prihlášku cez AIS. V AIS je možnosť výberu len takej univerzity s ktorou má fakulta aktuálne podpísanú bilaterálnu dohodu.

Prihlasovanie

K 1. 12. 2021 bol otvorený systém AIS na podávanie prihlášok na  ERASMUS+ študijné pobyty na ďalší akademický rok 2022 / 2023.

Študent vyplní v AISe:

 1. on-line ERASMUS+ prihlášku
  Prihláška je dostupná cez "Portál študenta" v AIS STU, v časti "Podanie prihlášky na výmenný pobyt".
  1. doloží doklad o jazykovej znalosti (certifikát, maturitné vysvedčenie, potvrdenie z Inštitútu komunikácie a aplikovanej lingvistiky).

  Learning Agreement (OLA) študent vybavuje až po ukončení výberového konania a obdržaní Akceptačného listu  zo zahraničnej univerzity. 

  Materiály uvedené v bodoch 1 a 2 študent zašle e-mailom - naskenovanú verziu dokumentov, prípadne poštou najneskôr do 31.1. 2022 fakultnému koordinátorovi:                               

  Mgr. Jana Jurkovičová
  fakultný koordinátor programu ERASMUS+ (KA 1 - Mobilita jednotlivcov)
  tel.: +421 (2) 602 91 310, +421 918 563 119
  e-mail: jana.jurkovicova [at] stuba.sk
  kancelária: T 139
  Úradné hodiny: utorok a štvrtok 13:00 - 15:00 (alebo po dohode e-mailom)

   

  Výberové konanie na fakulte

  Výberové konanie prebehne v AIS vyhodnotením všetkých prihlášok, ktoré boli uzavereté a označené ako kompletné fakultným koordinátorom, splnením všetkých náležitostí k termínu 31.01. 2022.

   

  VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ

  • VŠP predmetov štúdia zapísaných v minulom akad. roku (vrátane uznaných do príslušného roka) so započítaním neúspešných zápisov.
  • Doklad o znalosti jazyka (posudzuje sa úroveň a relevantnosť znalosti daného jazyka pre mobilitu) - certifikát, maturitné vysvedčenie, potvrdenie z Inštitútu komunikácie a aplikovanej lingvistiky.
  • V prípade rovnakého počtu bodov je ďalším rozhodujúcim kritériom počet “A” hodnotení z klasifikovaných predmetov v rámci štúdia na FEI STU.

   

  PROCES VÝBEROVÉHO KONANIA

  • Výberové konanie vyhodnocuje systém AIS na základe schválených kritérií vedením FEISTU.
  • Výsledky výberového konania budú zverejnené v systéme AIS, všetci študenti budú notifikačným e-mailom informovaní o výsledkoch výberového konania, tí ktorí neprešli výberovým konaním si môžu podať, do dohodnutého termínu, ďalšiu prihlášku na univerzitu s voľnou kapacitou.
  • Študenti, ktorým bola z dôvodu plnej kapacity, priradená alternatívna univerzita, odovzdajú novú prihlášku s priradenou univerzitou fakultnému koordinátorovi.

  • Všetci nominovaní študenti za fakultu budú formou e-mailu pozvaní na Informačný deň, kde sa dozvedia všetky podrobné informácie k ERASMUS+ študijnému pobytu, organizuje ÚMV R STU.

   

  Dokumenty pred vycestovaním

  NÁLEŽITOSTI – ŠTUDENT:  LEARNING AGREMENT, APPLICATION FORM

  • Pred vycestovaním je potrebné sledovať web stránku zahraničnej univerzity, kam študent plánuje vycestovať, kvôli termínom odovzdania potrebných dokumentov. Ak študent nevie dohľadať potrebné informácie, informuje sa u koordinátora zahraničnej univerzity.  
  • Po výbere predmetov z katalógu predmetov prijímajúcej univerzity je odporúčaná konzultácia študijného plánu (OLA) s garantom študijného programu na fakulte, ktorý OLA pred vycestovaním schvaľuje, následne dokument schvaľuje prodekan/ka pre vzdelávanie. Až po tomto schvaľovacom procese je možné OLA finálne podpísať v systéme Dashboard elektronicky (podpisuje fakultný koordinátor).
  • Predmety si študent zadá v Online Learning Agreement (OLA - dostupný cez Erasmus App alebo na: https://learning-agreement.eu/.
  • Do OLA je potrebné uviesť ako „Responsible person“ meno fakultného koordinátora
  • Povinnou prílohou OLA je Žiadosť o uznanie predmetov z mobility (Tlačivá - Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave (stuba.sk)).
  • OLA spolu so Žiadosťou o uznanie predmetov zašle študent emailom fakultnému koordinátorovi, ktorý postupuje dokumenty na ďalšie schválenie (študent – koordinátor – garant ŠP – prodekan pre vzdelávanie – informácia študentovi o schválení/prípadnom neschválení OLA).
  • Vyššie uvedené dokumenty sa týkajú FEI STU, študent sa informuje u kontaktnej osoby na zahraničnej univerzite, ktoré ďalšie dokumenty je potrebné odovzdať.
  • Doklad o jazykovej znalosti – zahraničná univerzita môže vyžadovať inú formu dokladovania jazykovej úrovne

  NÁLEŽITOSTI – PGO

  • Študenti, ktorých akceptuje zahraničná univerzita na ERASMUS+ mobilitu sú povinní odovzdať náležité dokumenty (Dohodu o vycestovaní študenta) pred vycestovaním na PGO (p. Mižíková, tel.: 02/602 91 221, monika.mizikova [at] stuba.sk).

   

  NÁLEŽITOSTI – ÚTVAR MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV R-STU

   

  UŽITOČNÉ LINKY