Prejsť na obsah
Štúdium
img  

ERASMUS+  študijný pobyt v zahraničí

ERASMUS+ mobilita je absolvovanie časti štúdia (na každom stupni štúdia spolu maximálne 12 mesiacov, minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace - týka sa študentov, ktorí budú pracovať na záverečnej práci) v zahraničí s čiastočnou finančnou podporou z Európskej únie.

Mobilitu môže absolvovať každý riadne zapísaný študent, ktorý ukončil prvý ročník Bc. štúdia.  

Ing. Stanislav Sojak, PhD.
- fakultný koordinátor ERASMUS+ (KA 1 - Mobilita jednotlivcov)
tel.: +421 (2) 602 91 229
e-mail: stanislav.sojak [at] stuba.sk
kancelária: A 509
Úradné hodiny: Utorok 12:30 - 14:30 (alebo po dohode e-mailom)

Ako sa stať ERASMUS+ študentom?

 • Študent si vyberie univerzitu, s ktorou má jeho fakulta platnú ERASMUS+ dohodu v danom akademickom roku, v ktorom plánuje študent vycestovať (https://www.stuba.sk/zahranicne-a-class.html?page_id=1849)

 • spustenie možnosti podávania prihlášok v AIS bude v termíne od 01.12. 2018 – 31.01. 2019

 • Študent vyplní v AISe:
  1. on-line ERASMUS+ prihlášku

   Prihláška je dostupná cez "Portál študenta" v AIS STU, v aplikácii "Podanie prihlášky na výmenný pobyt".

  2. študent doloží doklad o jazykovej znalosti (certifikát, kópia maturitného vysvedčenia, potvrdenie z Katedry jazykov a pod.)

   Learning Agreement študent odovzdá až po ukončení výberového konania a priradení na zahraničnú univerzitu

 • Materiály uvedené v bodoch 1) a 2) odovzdá študent najneskôr do 31. januára 2019 fakultnému koordinátorovi.

 • Výberové kritériá:

- dokladovanie jazykových znalostí

- študijný priemer (VŠP) za ukončený akademický rok (v prípade, že počet prihlásených na danú univerzitu presahuje limit bilaterálnej dohody)

- v prípade rovnakého pridelenia bodov je ďalším rozhodujúcim kritériom počet "A" hodnotení z klasifikovaných predmetov v rámci štúdia na FEI STU.

 • Výsledky výberového konania budú zverejnené v systéme AIS a študenti, ktorí neprešli výberovým konaním budú informovaní prostredníctvom e-mailu.

 • Všetci nominovaní študenti budú formou e-mailu pozvaní na Informačný deň, kde sa dozvedia všetky podrobné informácie k ERASMUS+ študijnému pobytu.

 • Študenti, ktorých akceptuje zahraničná univerzita na ERASMUS+ mobilitu sú povinní vybaviť náležité dokumenty pred vycestovaním, dostaviť sa na študijné oddelenie FEI STU (p. Mižíková, tel.: 02/602 91 221) a podpísať si „Dohodu o vycestovaní študenta".

Podrobné informácie sú dostupné na stránke STU:

http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818.