Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská republika vyrába okolo 50 % elektrickej energie v jadrových elektrárňach. Začínajú reálne práce na vyraďovaní dvoch blokov VVER-440 v Jaslovských Bohuniciach, stále pokračujú práce na likvidácii jadrovej elektrárne A-1 a neustále sa zvyšujú kvalifikačné požiadavky i na proces nakladania s rádioaktívnymi odpadmi. Tieto práce zabezpečuje Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS, a.s.) Vláda SR avizovala aj záujem výstavby novej jadrovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach, pričom koncom roku 2009 bola založená nová organizácia: Jadrová Energetická Spoločnosť Slovenska (JESS)

Výstavba, prevádzka, údržba i likvidácia JE je spojená s množstvom technických problémov, ktoré sú schopní riešiť len kvalitne pripravení odborníci. Vysoká úroveň zamestnancov JE, ako aj príslušných inžinierskych a výskumných pracovísk i pracovníkov dozoru nad jadrovou bezpečnosťou podmieňuje bezpečnú, ekologickú a ekonomicky efektívnu prevádzku slovenských jadrových zariadení.

V júni 2010 bude udelených 5 cien pre najlepšie bakalárske práce zamerané na jadrovú energetiku pre poslucháčov študijného programu Elektrotechnika na FEI STU. Rozhodnutie bude na komisii pre obhajoby bakalárskych prác na Katedre jadrovej fyziky a techniky FEI STU.

Príprava personálu pre jadrovú fyziku, techniku a energetiku je aj musí byť vzhľadom na dopady možného zlyhania ľudského faktora jednou z najkvalitnejších. Musí byť pre ňu vytvorený dostatočný časový priestor, ako aj materiálno-technické podmienky. Cieľom je zvýšiť záujem študentov o jadrovú energetiku a tým aj počet absolventov FEI odborne pripravených na prácu v jadrovej energetike. Podporou kvalitného odborného štúdia a profesionálnou prípravou sa takto prispieva k výchove odborníkov pre budúcu prevádzku jadrových zariadení a nakladanie s RAO.

Rozpočet: 1. cena – 500 Euro, 2. cena – 400 Euro, 3 .cena – 300 Euro, 4. cena – 200 Euro, 5. cena – 100 Euro

V. Slugeň, FEI STU Bratislava, Marec 2010