Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Výzva na predkladanie ponúk

VO-PZ-01/ 2010/030190 Zostava výkonových zosilňovačov pre skúšky elektromagnetickej kompatibility (zadávanie podprahovej zákazky)

 

Identifikácia obstarávateľskej organizácie
Názov: Slovenská technická univerzita v Bratislave
IČO: 397 687

Kontaktná osoba: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
Adresa: Katedra merania FEI STU, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
Telefón: 02 / 654 29 600
Fax: 02 / 654 40 227
Elektronická pošta: karol.kovac@stuba.sk
Internetová adresa: www.stuba.sk

Predmet zákazky
Zákazka na dodanie tovarov - kúpa
Zostava výkonových zosilňovačov pre skúšky elektromagnetickej kompatibility

Názov predmetu zákazky
VO-PZ-01/2010/030190 Zostava výkonových zosilňovačov pre skúšky elektromagnetickej kompatibility

Rozdelenie predmetu zákazky na časti
NIE

Opis predmetu zákazky
Vysokofrekvenčné výkonové zosilňovače špeciálne určené na budenie skúšobných antén a väzobných prvkov pri skúškach odolnosti voči vysokofrekvenčnému elektromagnetickému poľu a vysokofrekvenčnému vedenému rušeniu. Zostava má obsahovať 2 ks zosilňovačov - prvý má požadovaný výkon 150 W pre frekvenčný rozsah 80 až 1000 MHz a druhý 1 W pre frekvenčný rozsah 4 - 10,6 GHz.
Presnejšia špecifikácia sa nachádza v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Miesto dodania predmetu zákazky
Tovar bude dodaný na adresu:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Katedra merania
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava

 

Spoločný slovník obstarávania (CPV)
Hlavný predmet CPV - 32343000-9

Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky
Zákazka na 1 ks zariadenia dodaného do 3 mesiacov od podpisu zmluvy.
Predpokladaná hodnota zákazky je cca. 41 000,- EUR bez DPH.

Možnosť predloženia variantných riešení:
NIE

Typ zmluvy
Kúpna zmluva podľa § 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/2009 Zb. z. v znení neskorších predpisov.

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorých sa uvádzajú:
Predmet zákazky bude financovaný z účelovej dotácie MŠ SR.
Úhrada bude realizovaná na základe vystavenej faktúry predávajúcim až po dodaní a odovzdaní kompletného predmetu plnenia na miesto dodania.
Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude dodací list a preberací protokol o dodávke predmetu plnenia.

Bližšie určenie podmienok bude v súťažných podkladoch v časti B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky.
Podmienky účasti záujemcov:
Podmienky účasti záujemcov v zmysle § 99 ods. 1 pís. b)
Osobné postavenie

  • doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať služby - výpis z obchodného, prípadne živnostenského registra (aktuálny originál dokladu alebo overenú fotokópiu).
Zabezpečenie kvality
  • certifikát manažérstva riadenia kvality podľa ISO 9001: 2008, alebo popis vlastného systému opatrení z hľadiska manažérstva riadenia kvality, ktoré použije pri plnení predmetu zákazky, podpísaný osobou oprávnenou konať v mene uchádzača,
  • vyhlásenie uchádzača o pravdivosti a úplnosti všetkých dokladov a údajov uvedených v ponuke,
  • vyhlásenie uchádzača, že súhlasí so všetkými podmienkami určenými obstarávateľom uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch.
Tovar požadujeme nový.
- Bližšie informácie o tomto bode nájdete v súťažných podkladoch. 

Podmienky poskytnutia súťažných podkladov
Súťažné podklady záujemca môže získať na adrese uvedenej na webovej stránke obstarávateľa www.fei.stuba.sk v sekcii aktuality, resp. na základe písomnej žiadosti priamo u verejného obstarávateľa: karol.kovac@stuba.sk alebo ruzena.nagyova@stuba.sk

Súťažné podklady budú vydávané denne na základe písomnej žiadosti od zverejnenia výzvy do 26. 05. 2010. Súťažné podklady môžu byť v prípade žiadosti záujemcu zaslané elektronicky - faxom alebo emailom a následne budú doručené aj poštou.
Lehota na prijímanie žiadostí o súťažné podklady končí: 26. 05. 2010 o 14:00 hod.

Úhrada za súťažné podklady:
Nie je požadovaná.

Podmienky predloženia ponuky
Ponuku môže predložiť len záujemca, ktorý písomnou formou požiadal o poskytnutie písomných dokladov.

Lehota a miesto na predkladanie ponúk
Lehota na predkladanie ponúk: 2. 06. 2010 čas: do 12:00 hod

Adresa, na ktorú sa majú ponuky doručiť:
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Katedra merania FEI STU
Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava
č.dverí: B312
Kontaktná osoba: doc. Ing. Karol Kováč, PhD.
alebo predložiť do podateľne na prízemí v čase 8,00 -12,00 hod.

Otváranie obálok s ponukami:
Dátum a čas otvárania obálok s ponukami: 2.06.2010 o 14:00 hod

Miesto otvárania obálok s ponukami: Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra merania, Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava, 3. posch., blok B, č. B307

Kritériá na hodnotenie ponúk:
Najnižšia cena

Lehota viazanosti ponúk:
31. 08. 2010

Vyhradené právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska?
Toto právo nebude uplatnené.

Použitie elektronickej aukcie
Nepoužije sa.

Ďalšie informácie :
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie podprahovej zákazky v prípade, ak ponuka uchádzača neúmerne presiahne predpokladanú hodnotu zákazky 41 000,00 EUR bez DPH, nesplnil podmienky zadané verejným obstarávateľom, nedostal ani jednu ponuku, ani jedna z ponúk nezodpovedá požiadavkám verejného obstarávateľa, alebo ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo zadávanie podprahovej zákazky.

Osoba zodpovedná za verejné obstarávanie
Meno odborne spôsobilej osoby: Natália Gumbírová
Registračné číslo OSO: G0496-105-2001


V Bratislave dňa : 12. 05. 2010