Prejsť na obsah
Dianie na FEI

 

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave v súlade § 77, odst. 1 a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vypisuje výberové konanie na obsadenie:

  • 1 miesta odborného asistenta pre odbor Elektrotechnika na Ústav jadrového a fyzikálneho inžinierstva FEI STU.

Kvalifikačné predpoklady:

  • ukončené VŠ vzdelanie III. stupňa v odbore Elektrotechnológie a materiály, prípadne v príbuznom študijnom odbore.

Ďalšie kritériá:

  • minimálne 2 roky praxe v odbore, 
  • vedeckovýskumná aktivita v odbore, 
  • publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch, 
  • aktívna znalosť anglického a nemeckého jazyka, 
  • organizačné schopnosti 
  • absolvované študijné pobyty v zahraničí výhodou.

Termín nástupu: 1. 12. 2012.

Podmienky podania prihlášky:

Prihlášku spolu s osobným dotazníkom, overenými dokladmi o praxi a vzdelaní, odborným životopisom a prehľadom publikačnej činnosti zasielajte najneskôr do 6. novembra 2012 na adresu: FEI STU, referát ľudských zdrojov, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

 

prof. RNDr. Gabriel Juhás, PhD.
   d e k a n