Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova 3, 812 19 Bratislava v súlade § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

   

  • 1 funkčného miesta docenta pre študijný odbor Matematika

            na Ústav informatiky a matematiky FEI STU  

 

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Matematika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 9.1.1 Matematika). 

Ďalšie kritériá:

- odborná prax minimálne 28 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety: Diskrétna matematika, Matematika 1, Lineárna algebra 1, Lineárna algebra 2,

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Matematiky,

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Predpokladaný termín nástupu: od 1.12.2019

Ponúkaný plat (tarifný): 1.150,50 €

Poznámka: Uvedený ponúkaný tabuľkový základný tarifný plat zodpovedá minimálnym  kvalifikačným predpokladom a požadovanej praxi uchádzača tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.  

Všeobecné predpoklady a iné kritériá:

- splnenie Kritérií habilitácie docentov na FEI STU, schválených vo vedeckej rade STU 3.6.2014, s účinnosťou od 1.10.2015 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa). 

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

- splnenie platných Kritérií habilitácie docentov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie docenta. 

Podmienky podania prihlášky:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s dokladmi o praxi a overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte najneskôr do 14. novembra 2019 na adresu: FEI STU, personálne oddelenie, Ilkovičova č. 3, 812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.       

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to pre vyhlasovateľa výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY, ILKOVIČOVA 3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Účelom súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU. Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU. 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

d e k a n

 

V Bratislave, 28.10.2019