Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19 Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 4 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:

 

  • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika                                                                      na  Ústav elektroniky  a fotoniky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore Elektrotechnika  (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v študijnom odbore 5.2.9.  Elektrotechnika,  prípadne 5.2.13. Elektronika).

Ďalšie kritériá:

- minimálne 10 ročná prax vo vedení prednášok pre študentov 2. a 3. stupňa,

- implementácia získaných výsledkov a vedomostí v pedagogickom procese a inovácií v praxi,

- aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,

- špecializácia na mikrovlnnú elektroniku,

- znalosť anglického jazyka.

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.5.2020

Ponúkaný plat (tarifný):  1.261,-  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.  

Všeobecné predpoklady a iné kritériá:

- splnenie  Kritérií  habilitácie  docentov na  FEI STU, schválených  vo  vedeckej rade  STU 3.6.2014, s účinnosťou od 1.10.2015 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa). 

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

- splnenie platných Kritérií habilitácie docentov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie  docenta.                

Podmienky podania prihlášky:

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s dokladmi  o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na habilitácie  docentov na FEI STU,  čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do                  12. marca 2020  na adresu:  FEI STU, personálne oddelenie,  Ilkovičova  č. 3, 812 19 Bratislava. 

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní. 

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU. 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.

 

 

prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.

d e k a n

 V Bratislave 18.2.2020