Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1, a 2 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie:                                              

 • 1 miesta odborného asistenta  pre študijný odbor  Informatika na Ústave informatiky                                    a matematiky FEI STU.      

Kvalifikačné predpoklady:                                                                                                                                             ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore Informatika (v zmysle právnych predpisov   platných  do 31.8.2019  v študijnom  odbore 9.2.9  Aplikovaná informatika,  prípadne v príbuznom študijnom odbore).

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax minimálne 12 rokov,
 • schopnosť vyučovať predmety – Programovacie techniky, Databázové systémy,
 • viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Informatiky,
 • schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.

Predpokladaný termín nástupu:  od  01.03.2022

Ponúkaný plat (tarifný):  1.025,-   € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača                                                                                                   

 • 1 funkčného miesta docenta  pre študijný odbor  Elektrotechnika na Ústave elektroniky a fotoniky FEI STU.      

Kvalifikačné predpoklady:                                                                                                                                              vedecko-pedagogický  titul  docent  alebo vedecký titul  PhD.  v študijnom odbore Elektrotechnika (v zmysle právnych predpisov platných do 31.8.2019 v  študijnom odbore 5.2.13 Elektronika, prípadne  5.2.9  Elektrotechnika).

Ďalšie kritériá:

 • odborná prax 10 rokov z toho minimálne päťročná prax vo vedení prednášok a cvičení,
 • implementácia získaných výsledkov a vedomostí v pedagogickom procese a inovácií v praxi,
 • aktívna publikačná činnosť vo vedeckých časopisoch a na domácich a zahraničných konferenciách,
 • špecializácia na oblasť návrhu a testovania analógových integrovaných obvodov,
 • znalosť anglického jazyka.                                                                                

Predpokladaný termín nástupu:  od  01.03.2022

Ponúkaný plat (tarifný):  1.288,- € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania.  Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.

Všeobecné predpoklady a iné kritériá:

splnenie  Kritérií  na  habilitácie  docentov  a inaugurácie  profesorov  na   FEI STU, schválených  Vedeckou radou STU 22.2.2021, s účinnosťou od 25.2.2021 (zverejnené na https://www.fei.stuba.sk/sk/veda-a-vyskum/habilitacie-a-inauguracie )

Význam predpokladov pri rozhodovaní:

splnenie vyššie uvedených Kritérií na  habilitácie docentov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie  docenta.             

             Podmienky podania prihlášky: 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s overenými dokladmi  o praxi a vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na habilitácie docentov a inaugurácie profesorov na FEI STU, čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr  do  25. januára 2022  na adresu: FEI STU, Oddelenie ľudských zdrojov,  Ilkovičova č. 3,  812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.           

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU.

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.                   

 

V Bratislave, 10.1.2022         

 

 

                                                                                        v.r. prof. Dr. Ing. Miloš Oravec                                                                                                                  d e k a n