Prejsť na obsah
Dianie na FEI

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, 812 43 Bratislava, Fakulta elektrotechniky a informatiky STU zastúpená dekanom, so sídlom Ilkovičova  3, 812 19  Bratislava v súlade  § 77, odst. 1 a 4  zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách  v znení neskorších predpisov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie : 

  • 1 funkčného miesta docenta viazaného na študijný odbor  9.1.9  Aplikovaná matematika                          na  Ústav informatiky a matematiky FEI STU

Kvalifikačné predpoklady:                                                                                                         

- vedecko-pedagogický titul docent v študijnom odbore 9.1.9 Aplikovaná matematika                                                   

 Ďalšie kritériá :

- prax v odbore minimálne 5 rokov,

- schopnosť vyučovať predmety: Analýza a zložitosť algoritmov, Algoritmy a dátové štruktúry a Databázové systémy,                                                                                

- viesť záverečné a diplomové práce z oblasti Aplikovanej matematiky a informatiky,                  

- schopnosť organizovať vedecko-výskumnú činnosť na pracovisku.                                                                                                           

Predpokladaný termín nástupu:  od  1.4.2019 

Ponúkaný plat (tarifný):  973,50  € 

Poznámka: Uvedený  ponúkaný tabuľkový  základný  tarifný  plat zodpovedá minimálnym   kvalifikačným predpokladom a  požadovanej praxi uchádzača  tohto výberového konania. Zaradenie víťazného uchádzača a skladba jeho funkčného platu bude zodpovedať jeho zaradeniu do platovej triedy a platového stupňa podľa skutočne dosiahnutej dĺžky započítanej praxe. Na základe hodnotenia jeho kvalitatívnych výsledkov mu bude priznaný aj osobný príplatok v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorý  sa priznáva na základe hodnotenia kvalitatívnych výsledkov práce víťazného uchádzača.  

Všeobecné predpoklady a iné kritériá:

-  splnenie  Kritérií  habilitácie  docentov na  FEI STU, schválených  vo  vedeckej rade  STU 3.6.2014, s účinnosťou od 1.10.2015 (zverejnené na http://www.fei.stuba.sk/, úradná tabuľa). 

 Význam predpokladov pri rozhodovaní:

- splnenie platných Kritérií habilitácie docentov na FEI STU je neodpustiteľnou podmienkou na vykonávanie funkcie  docenta.                                       

Podmienky podania prihlášky: 

Žiadosť o účasť vo výberovom konaní spolu s osobným dotazníkom, dokladmi  o praxi a  overenými dokladmi o vzdelaní a o získaní vedecko-pedagogického titulu, odborným životopisom, bibliografiou vlastných prác, zoznamom ohlasov na publikácie a odbornú činnosť, plnenie platných Kritérií na habilitácie   docentov na FEI STU,  čestné vyhlásenie uchádzača o spôsobilosti na právne úkony a čestné vyhlásenie o bezúhonnosti zasielajte  najneskôr do   22.  februára  2019  na adresu:  FEI STU, personálne oddelenie,  Ilkovičova  č. 3, 812 19 Bratislava.

V prípade interných zamestnancov netreba prikladať overené doklady o vzdelaní.      

Svojou žiadosťou o zaradenie do výberového konania zároveň uchádzač deklaruje aj svoj písomný súhlas uchádzača (dotknutej osoby ) so spracovaním jeho osobných údajov na účely tohto  výberového konania v zmysle § 13 ods. 1 a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných  údajov a  o  zmene a  doplnení niektorých zákonov a  to pre vyhlasovateľa  výberového konania: SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V  BRATISLAVE, FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A  INFORMATIKY, ILKOVIČOVA  3, 812 19 BRATISLAVA. Vyhlasovateľ výberového konania bude akceptovať aj iný písomný súhlas uchádzača na spracovanie osobných údajov v rozsahu zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Účelom  súhlasu na spracovanie osobných údajov je proces výberového konania v podmienkach STU.  Údaje nebudú poskytované tretím osobám. Písomný súhlas sa nevyžaduje od interných zamestnancov STU. 

Neúspešným uchádzačom budú po vyhlásení výsledkov výberového konania vyhlasovateľom vrátené dokumenty predložené k výberovému konaniu.                   

                                                                                                prof. Dr. Ing. Miloš Oravec, v.r.                                                                                                                  d e k a n                                                                                              

 v Bratislave,   4.2.2019     

 

 

Oznam o výsledku výberového konania (209 kB)